Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός για το 2020 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.  Κατά τη διάρκειά του θα συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020. Αναλυτικότερα:

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 15.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (38η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «ΈΒΡΟΣ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (CLLD) Leader 2014-2020 της Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείας «ΈΒΡΟΣ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 7. Τροποποίηση της 539/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαγραφή προστίμων αυθαίρετών κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ι.Σ. του Α.» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 8. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετών κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ι.Τ. του Ν.» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 9. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα “Τροποποίηση του  Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 117, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012” (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδη Κ.)
 10. Έγκριση αλλαγής χρώματος ΤΑΞΙ (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)
 11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση διαχείρισης ΟΤΚΖ, λιπαντικών, μπαταριών-συσσωρευτών πλαστικών, μετάλλων , scrap (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 12. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 13. Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου οικ. έτους 2018 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2020

Αμέσως μετά (Παρασκευή και ώρα 20:30) θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1.α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020  και

β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020 του   Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

Έχοντας  υπόψιν: α) την  παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019,  β)την εγκύκλιο 108/16-10-2019  και την εισήγηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Τρίτη 12/11/2019,  ώστε να μπορέσει η οικονομική υπηρεσία να ετοιμάσει την εισήγηση που απαιτείται.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο