Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ & GnomiOnline

Επεξεργασία δεδομένων

Στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ και το gnomionline.gr η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, προκειμένου να μεταφέρουμε αίσθημα ασφάλειας για την οχύρωση της ιδιωτικότητάς σας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ενώ κάθε επεξεργασία διενεργείται μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο.

Με αυτή την Πολιτική παρουσιάζουμε τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας, σε κάθε φάση επαφής, επικοινωνίας ή συνεργασίας μαζί μας. Παράλληλα, ενημερώνουμε για το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Ποια προσωπικών δεδομένα συλλέγουμε:

Για την πρόσληψη εργαζόμενου: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έναρξη της συνεργασίας μας.

Για τους επιχειρηματικούς και άλλους πελάτες: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα σας που είναι απαραίτητα, προκειμένου να προβούμε στις κατ’ εντολή δημοσιεύσεις σας.

Για τους προμηθευτές μας: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση της. Όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας και μας παρέχετε τα δεδομένα σας εκούσια τα χρησιμοποιούμε, προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας και να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές.

Οι αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, (1) όταν έχετε δώσει ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας, (2) όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης, (3) για την τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας (φορολογική, εργατική, ασφαλιστική κ.ά.), (4) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και (5) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, αν απαιτηθεί.

Για κάθε τυχόν μελλοντική επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα προβούμε σε αυτή μόνο εφόσον έχουμε λάβει νέα και διακριτική συγκατάθεση από εσάς. Λάβετε υπόψη σας, ότι ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας μαζί μας.

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε σχέση σας με την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Το αίτημά σας μπορεί να αποστέλλεται στο email: gnomi@gnomionline.gr ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας (Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη). Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αισθάνεστε ότι το αίτημά σας έχει ικανοποιηθεί,  μπορείτε να απευθύνεστε για στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, με ασφάλεια, αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλλουν την τήρηση αυτών για περισσότερο χρόνο.

Πού θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία, για την δική σας εξυπηρέτηση ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες μας, ωστόσο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση μέριμνα, ώστε συμβατικά να υπάρχει διασφάλιση για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να επιτυγχάνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι της εφημερίδας ΓΝΩΜΗ έχουν λάβει τη δέουσα επιμόρφωση, ώστε να λειτουργεί με επαγγελματισμό και να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα, η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Πέραν των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από πλευράς μας.

Πολιτική Cookies

Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική μας για τα cookies εδώ: https://www.gnomionline.gr/politiki-cookies-ee/

Επικαιροποιούμε την Πολιτική μας:

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπσόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του