«Αυτό που χρειάζεται η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα είναι να αντιμετωπισθεί ολιστικά»

Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ : Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την συνολική αναμόρφωση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας

 Ζήτημα κεντρικής πολιτικής βούλησης αλλά και τοποθέτησης των σωστών αν­θρώπων στις σωστές θέσεις είναι η ρι­ζική αναδιάρθρωση του συστήματος Πολιτι­κής Προστασίας της Ελλάδας, ούτως ώστε αυτή να αγγίξει τα πρότυπα των πλέον προ­ηγμένων κρατών. Την ώρα που στην Ελλάδα, ελλείψει ενιαίας συχνότητας ο απαιτούμενος ανά περιπτώσεις συντονισμός των εμπλεκο­μένων φορέων γίνεται μέσω κινητών τηλε­φώνων, η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται για την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου, ενδεχομένως και στο τέλος του Νοέμβρη, με στόχο την απαλοιφή των πολύπλοκων γρα­φειοκρατικών κυρίως αγκυλώσεων του υφι­στάμενου συστήματος και την αντιμετώπιση πολλών άλλων «ανοιχτών» ζητημάτων όπως η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών.

Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν μέρος της ατζέντας της συζήτησης που διεξήχθη κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφε­ρειακής Ενότητας Έβρου, στην οποία έδωσε το «παρών» και ο Εθνικός Διοικητής Πολιτι­κής Προστασίας κ. Βασίλης Παπαγεωργίου.

Με την αφορμή της σύσκεψης αυτής, των αντίστοιχων που θα ακολουθήσουν τα αμέ­σως επόμενα εικοσιτετράωρα στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ, εν είδει ενημέρωσης αλλά και «γνωριμίας» με τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές, καθώς και την διαμόρφωση του νέου «χάρτη» της Πολι­τικής Προστασίας της Ελλάδας που βρίσκεται στα σκαριά και αναμένεται να αποτελέσει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την συνο­λική αναδιάρθρωση του συστήματος Πολιτι­κής Προστασίας της χώρας μας, ο Προϊστά­μενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς μίλησε στο «Ράδιο Παρατηρητής 94fm».

Ο ίδιος χαιρέτησε την παρουσία του κ. Παπα­γεωργίου στο συντονιστικό του Έβρου, τονί­ζοντας πως «η νέα κυβέρνηση φαίνεται πως έχει πάρει σοβαρά το θέμα της πολιτικής προστασίας» ωστόσο επεσήμανε την μεγάλη αναγκαιότητα να υπάρξουν «βαθιές τομέας στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα».

Να δοθεί τέλος στις γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις»

Ξεκινώντας από το μέγιστο ζήτημα της υπο­στελέχωσης των αρμοδίων υπηρεσιών, υπο­γράμμισε χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική προστασία με ένα άτο­μο» για να σταθεί επίσης και στην ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των υφιστάμενων στελεχών. Το μεγάλο πρόβλημα ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο είναι θεσμικό και ξεκινά από τις συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει η πολιτεία, δίνοντας το χαρακτηριστικό παρά­δειγμα της αποστολής σχετικών με τα καιρικά φαινόμενα ενημερώσεων στις αρμόδιες υπη­ρεσίες απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύ­ριακο κατά τα οποία όμως οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν.

Μάλιστα όπως έκανε γνωστό το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε μόλις πριν ένα μήνα τις υπερωρίες του προηγούμενου έτους, για να εξηγήσει επίσης πως μέχρι και την υπογρα­φή της σχετικής απόφασης από πλευράς της αποκεντρωμένης δεν υπήρχε η δυνατότητα επέμβασης κατά τη διάρκεια των σαββατο­κύριακων. «Αυτά είναι απαράδεκτα πράγμα­τα, δεν γίνονται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα» τόνισε χαρακτηριστικά για υπογραμμίσει πως «ενώ υπάρχουν εργαλεία και πολύ ση­μαντική γνώση από τα πανεπιστήμια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία από ενδεχόμενη καταστροφή, θεσμικά δεν ενσωματώνονται μέσα στο σύ­στημα».

«Θα πρέπει καταρχήν επιτέλους αυτό το κράτος να δουλέψει χωρίς γραφειοκρατία. Υπάρχουν τέτοιες δομές που ακόμη και κάτι καινοτόμο να θέλεις να κάνεις δεν μπορείς να το υλοποιήσεις λόγω της γραφειοκρατί­ας. Αντίστοιχα υπάρχουν και σημαντικές ιδέες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και βλέπουμε ότι τις υλοποιούν άλλα κράτη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα περισσότερα που έχουμε καταφέρει έως σήμερα έγιναν εκτός θεσμικού πλαισί­ου και έπειτα από δική μας πρωτοβουλία» συνέχισε λέγοντας ότι πολλές φορές «βά­ζουμε και το χέρι στη τσέπη, για κάτι που θα έπρεπε να κάνει το κράτος» εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα πως όλα αυτά θα τύχουν της απαραίτητης προσοχής από τον κ. Πιερι­κάκο ο οποίος έχει αναλάβει και την ψηφια­κή ανασυγκρότηση του κράτους.

Ο Προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της ΠΑΜΘ εξήγησε πως έχουν γίνει βήματα προς την σωστή κατεύθυνση όπως η ενερ­γοποίηση του 112 και η χρήση συγκεκριμέ­νων hashtags από πλευράς των πολιτών στα social media που ενισχύουν την απαραί­τητη ενημέρωση του κοινού, ωστόσο όπως τόνισε «αυτά δεν αποτελούν πανάκια».

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία να αποτελέσουν «οδηγό»

Προς την κατεύθυνση της αμεσότερης και ορθότερης πληροφόρησης του κοινού ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας συγκε­κριμένης εφαρμογής που θα μπορούσε να πληροφορεί τους χρήστες της για την κατά­σταση οδικών αρτηριών σε ζωντανό χρόνο κ.α. ή να περιέχει μετρήσεις, που θα μπο­ρούσαν όπως σημείωσε να σώσουν ακόμα και την ζωή τους, αποτρέποντάς τους από συγκεκριμένες ενέργειες. Το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής αποτελεί σύμ­φωνα με τον ίδιο ένα πολύ καλό παράδειγμα άμεσης ενημέρωσης αλλά και εργαλείο συ­ντονισμού όλου του μηχανισμού, γνωστο­ποιώντας πως ήδη η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να το «υιοθετήσει», για να εξηγήσει η τεχνολογία θα πρέπει αποτελέσει οδηγό για την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν όλες οι αλλαγές.

«Είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής βούλη­σης αλλά και τεχνοκρατών οι οποίοι θα πρέ­πει να γνωρίζουν το πώς θα συντονίσουν και να υλοποιήσουν τα απαραίτητα» σημεί­ωσε για να εξηγήσει πως «αυτό που χρειά­ζεται η πολιτική προστασία στην Ελλάδα εί­ναι να αντιμετωπισθεί ολιστικά». «Όταν λέω ολιστικά εννοώ ότι μετά τη βραχέα αποκα­τάσταση από ένα γεγονός θα πρέπει να κά­νουμε και έργα πρόληψης. Έγινε μια κατα­στροφή, αλλά αυτή η καταστροφή κάπου οφείλεται. Άρα θα πρέπει όταν τελειώνει μια καταστροφή να βλέπουμε και το τι έργα πρέπει να κάνουμε ώστε αυτή μην ξανασυμ­βεί και να μην είμαστε το ίδιο έργο θεατές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Ιάσμου» συμπλήρωσε.

Οι προβληματισμοί αυτοί αποτελούν προϊόν πολύχρονου διαλόγου μεταξύ των στελε­χών της Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο όπως εξήγησε ο κ. Χουβαρδάς θα πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενο διαβούλευ­σης.

Κλείνοντας ο ίδιος εξήγησε πως «κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ασφάλεια των πολιτών, γιατί είναι ένα ζήτημα πολυπα­ραγοντικό» για να επισημάνει ωστόσο πως ως κοινωνία οφείλουμε τουλάχιστον να θω­ρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επόμενες γενιές, υιοθετώντας τις απα­ραίτητες πολιτικές ως κράτος, αλλά αναλαμ­βάνοντας και την ατομική μας ευθύνη ως πολίτες, που ξεκινά από το να ακολουθούμε τις σχετικές με τα μέτρα αυτοπροστασίας  οδηγίες.

 Ρεπορτάζ: Νατάσσα Βαφειάδου

Παρατηρητής Θράκης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο