Σήμα SOS εκπέμπουν λιμνοθάλασσες και ιχθυοπαραγωγή στην ΠΑΜΘ

Συζήτηση σχετικά με τον θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λι­μνοθαλασσών και την ιχθυοπα­ραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ, πραγ­ματοποιήθηκε κατά το Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Ιανουαρίου, κα­τόπιν επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφε­ρειακού Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία», με εισηγητή τον ίδιο.

Ο κ. Κατσιμίγας, στάθηκε στις σημα­ντικές αλλαγές που έχει υποστεί το σύνολο των λιμνοθαλασσών της Πε­ριφέρειας αναφορικά με την αλιευτι­κή δραστηριότητα, γνωστοποιώντας αρχικά πως στις λιμνοθάλασσες και την λίμνη Ισμαρίδα υπήρχε από αρ­χαιοτάτων χρόνων αλιευτική δραστη­ριότητα η οποία σήμερα πραγματο­ποιείται από αλιευτικούς συνεταιρι­σμούς ή ιδιώτες που μισθώνουν τους υδάτινους χώρους από την Περιφέ­ρεια, τοπικούς Δήμους ή την Κ.Ε.Δ.

Ταυτόχρονα, στις παράκτιες θαλάσσι­ες περιοχές του Δέλτα Έβρου, του Βιστωνικού Κόλπου και της θαλάσσι­ας περιοχής Κεραμωτής – Βάσοβας υπάρχει σημαντική παραγωγή οστρά­κων η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συστηματοποιηθεί.

Μέχρι την δεκαετία του 1970, στις λι­μνοθάλασσες τα αλιεύματα αφορού­σαν κυρίως κέφαλους, γριβάδια, χέ­λια, καβούρια και στο Δέλτα Έβρου γουλιανούς. Παράλληλα υπήρχε και επεξεργασία αλιευμάτων με παραγω­γή λικουρίνων (από τους κέφαλους) και αυγοτάραχου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρχής γενο­μένης από την δεκαετία του 1990 και συνεχώς μέχρι τις μέρες μας, άρχισαν να εμφανίζονται και ορισμένα άλλα είδη ψαριών γνωστά και ως ευρύαλα είδη όπως τα λαβράκια, οι τσιπούρες, η αθερίνα και οι γλώσσες, ενώ μειώ­θηκε και το μέγεθος και η ευρεία πα­ραγωγή γριβαδιών (γνωστά στην πε­ριοχή ως σαζάνια) που περιορίζονται στα βόρεια της Βιστωνίδας και στο Δέλτα του Έβρου.

Η ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρειά μας γνώρισε μεγάλη άνθηση και τα αλιεύματά μας κυκλοφορούσαν στις μεγαλύτερες Ιχθυαγορές της Αθήνας, της Πάτρας και της Βενετίας.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες συ­νέβησαν και σημαντικά άλλα πράγμα­τα, που επηρέασαν αναμφίβολα το οικοσύστημα της περιοχής. Ως τέτοια καταγράφονται: α) Η υπεράντληση υπογείων υδάτων για άρδευση, ακό­μη και σε παραλίμνιες περιοχές β) η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες, τα ξεπλύματα των οποίων μέσω των λε­κανών απορροής καταλήγουν στις λίμνες γ) η αλλαγή των οικιακών και βιομηχανικών ρύπων και αποβλή­των, πολλά από τα οποία καταλήγουν στις λίμνες δ) η ένταση των καιρικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής αλλαγής και ε) η απαξίωση των υπο­δομών.

Τα τελευταία 40 χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της βλάστησης στις παρα­λίμνιες περιοχές, οφειλόμενη στον ευτροφισμό των υδρόβιων φυτών για πολλούς λόγους κυρίως λόγω της αύξησης των λιπασμάτων. Τα φυτά αναπτυσσόμενα, απορροφούν οξυ­γόνο το οποίο στερούν από τα υδρό­βια είδη.

Την τελευταία δεκαετία έχουν κατα­γραφεί αλλεπάλληλα περιστατικά θα­νάτου ψαριών σε ποσοστό που πλη­σίασε το 100% της ετήσιας παραγω­γής. Οι λόγοι θανάτου των ψαριών οφείλονται κυρίως στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του ευτροφισμού και του υπερπληθυσμού αλλά και σε άλ­λους λόγους που γνωρίζουν καλύτε­ρα οι αλιείς αλλά και οι ιχθυολόγοι και οι ιχθυοπαθολόγοι.

Τα προαναφερθέντα περιστατικά, έφεραν αντιμέτωπους τους φορείς διαχείρισης με μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Εκ­πρόσωποι των φορέων, έδωσαν το «παρών» στο περιφερειακό συμβού­λιο όπου τους δόθηκε το βήμα να μι­λήσουν κατατοπιστικά για τα εν λόγω προβλήματα.

Ο ο πρόεδρος του φο­ρέα διαχείρισης Δέλτα Έβρου Σαμο­θράκης κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, μί­λησε για την κατάσταση που επικρα­τεί εκεί, γνωστοποιώντας πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο λιμνοθάλασ­σες, η Δράνα και η Μονολίμνη. «Η Μονολίμνη από το 2010 λόγω των πλημμυρών δεν λειτουργεί. Τα ανα­χώματά της έχουν καταστραφεί. Έκτοτε, προσπαθούμε να κάνουμε την απαραίτητη μελέτη προκειμένου να αποκατασταθούν τα αναχώματα, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν είναι εφικτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασιάδης, ενώ όσον αφορά τη Δράνα, σημείωσε πως «είναι η τελευ­ταία μαύρη σελίδα στη προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Απο­στραγγίστηκε αυθαίρετα το 1986 και το 2000 η τότε νομαρχία προχώρησε σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με αποτέλε­σμα να λειτουργεί σήμερα αλλά όχι ως ιχθυο­τροφείο. Και οι δύο λιμνοθάλασσες θα μπορού­σαν να λειτουργήσουν σαν ιχθυοτροφεία προ­σφέροντας στην τοπική οικονομία αλλά και στο φυσικό περιβάλλον» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του φορέα, τονίζοντας καταληκτικά την ανάγκη πραγματοποίησης συνάντησης της περιφέρειας με τους φορείς διαχείρισης.

Μέτιος «Οι πόροι υπάρχουν και έχουμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία»

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Βιστωνίδας ο περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος σημείωσε πως υπάρχει δυνατότητα ένταξης ενός ακόμη έργου περί των 200.000 ευρώ, για να γίνει ο κα­θαρισμός των καλαμώνων έτσι ώστε να ανασά­νει η λίμνη. «Στη Βιστωνίδα, εμπλέκονται γεωρ­γοί, αλιείς, υπηρεσίες περιβάλλοντος και ο φο­ρέας διαχείρισης. Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μελετών για τη διαχείριση της Βιστωνίδας» τόνι­σε ο περιφερειάρχης υπενθυμίζοντας πως έχει διατεθεί το ποσό των 650.000 ευρώ για να γίνει διαχειριστική μελέτη. «Οι πόροι υπάρχουν και έχουμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία» επεσή­μανε ο κ. Μέτιος, καταλήγοντας στο ότι σε πρώ­το χρόνο πρέπει να γίνει ειδική σύσκεψη για το θέμα της Βιστωνίδας, ενώ στη συνέχεια θα ακο­λουθήσουν συναντήσεις και με τους υπόλοι­πους φορείς των λιμνοθαλασσών.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση» κ. Χρι­στόδουλος Τοψίδης, τόνισε την ανάγκη αξιοποί­ησης τόσο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) Καβάλας, όχι μόνο για τη Βιστωνίδα αλλά για όλες τις λιμνοθάλασσες, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για να δημιουργη­θούν νέες θέσεις εργασίας.

 Ρεπορτάζ: Έφη Γεωργοπούλου

Παρατηρητής Θράκης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο