Γεγονός η έγκριση εγκατάστασης του Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες

Την αποφαση υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς. H  άδεια θα έχει 5ετή ισχύ

Μία τυπική μεν, ουσιαστική δε έγκριση έλαβε το πολυαναμενόμενο έργο του Δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που θα λειτουργήσει στην περιοχή των Φερών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς υπέγραψε στις 13 Απριλίου 2020 την απόφαση «Έγκρισης Εγκατάστασης Λόγω Ίδρυσης» του «Σφαγείου Ζώων» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με διάρκεια 5 ετών, δηλαδή ως τις 13 Απριλίου 2025.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, « η άδεια αυτή χορηγείται χωρίς έλεγχο των όρων δόμησης και με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κ.λ.π.).

(β) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται οι όροι και οι δεσμεύσεις όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 919/21-03-2016 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, διάρκειας έως 31-03-2026.

(γ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

(δ) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία ο ενδιαφερόμενος να εφοδιασθεί με άδεια από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης

(στ) Οι Ηλεκτρικές και Υδραυλικές εγκαταστάσεις να κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ και μόνο από ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ που έχουν την ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΔΕΙΑ.

(ζ) Η εγκατάσταση του Ατμολέβητα και των εγκαταστάσεων ατμού να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και μόνο από ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ.

(η) Να γίνει εφοδιασμός με ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ σε περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστεί αυτή.

(θ) Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο να είναι εγχώριας προέλευσης ή με Πιστοποιητικά

ΕΛ.Ο.Τ.

(ι) Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ.315/Β/17-4-97) και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη Διπλωματούχου Μηχανικού, την Θεώρηση Ημερολογίων – Μητρώων από το ΠΕΔΕ, την ύπαρξη Εργαστηρίου ή την ανάθεση Εργαστηριακών Ελέγχων.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο