Σε 13 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προχωρά η Περιφέρεια ΑΜΘ

Ποιες οι ειδικότητες που αναζητούνται – Μέχρι 13/4 οι αιτήσεις

 

Στην πρόσληψη 13 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προχωρά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να υποβάλλονται από τις 9/4 και η διαδικασία υποβολής θα είναι ανοικτή μέχρι 13/4.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως τις 31-10-2021. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις εξής ειδικότητες, με την πλειοψηφία των θέσεων να αφορά υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Κομοτηνή και δύο θέσεις στην Αλεξανδρούπολη.

Με έδρα την Κομοτηνή, από μία θέση στις ειδικότητες:

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Στην Αλεξανδρούπολη, δύο θέσεις στην ειδικότητα:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στην Ξάνθη, μία θέση:

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Στην Καβάλα, από μία θέση στις ειδικότητες:
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

Άλλες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν   αίτηση -υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην  κατωτέρω  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  μέχρι και 13-04-2021 και ώρα 15:00’. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα αποστολής που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής παραλαβής εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στην υποβληθείσα αίτηση με τα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη. Η  αίτηση  συμμετοχής  και  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του  ν.1599/1986  (Α’75)  που  θα  υποβληθούν  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις, συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε  κάθε  περίπτωση  ακύρωση  όλων  των  αιτήσεων  και  αποκλεισμό  του υποψηφίου από τη περαιτέρω διαδικασία. Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση θα δίνονται στα τηλέφωνα :2531350171 (κα Τσολάκη Άρτεμη) και 2531350112 (κα Ντικούδη Θεοδώρα)

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    gramat@pamth.gov.gr

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας  (1ος όροφος Διοικητήριο,  Λεωφόρος  Δημοκρατίας  1,  Τ.Κ.  69133,  Κομοτηνή),  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  ΑΜΘ www.pamth.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο