Ανανεώθηκε η παρουσία παιδίατρου στη Σαμοθράκη  

Σύμβαση μεταξύ Δήμου και ιδιώτη για τακτικές εξετάσεις και παρακολούθηση νηπίων   

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  

Της Κικής Ηπειρώτου  

Πολύτιμες υπηρεσίες θα προσφέρει τους επομένους μήνες ιδιώτης παιδίατρος στα νήπια της Σαμοθράκης, μέσα από σχετική σύμβαση που υπεγράφη με τον Δήμο. Ο παιδίατρος θα εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό και  θα παρακολουθεί την ψυχοσωματική τους υγεία. 

Πρόκειται για μία δράση που χρηματοδοτείται με το ποσό των 6.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό 

έτος 2021- 2022 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικής διάρκειας ως τις 31/7/2022.  

Ο παιδίατρος, όπως προκύπτει από τη σύμβαση, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Να εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον Παιδικό Σταθμό και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. 

β) Να παρακολουθεί, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες (Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο κ.ά) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δήμο Σαμοθράκης ή εξωτερικούς συνεργάτες όταν απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

γ) Να εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.  

δ) Να υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του Σταθμού. Διατηρεί στον Παιδικό Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

 

  

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο