efhmerida1

5 άτομα προσλαμβάνουν τα  «Ελληνικά Ταχυδρομεία» σε Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως και 12 Μαρτίου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων [ δύο (2) ατόμων της ειδικότητας Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και τριών (3) ατόμων της ειδικότητας Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Έβρου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, όπως παρακάτω:

Ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Κωδ. θέσης 300,Ταχ. Κατ/μα Αλεξανδρούπολης,

2 άτομα, με σύμβαση 8 μηνών πλήρους απασχ.

Ειδικότητα ΔΕ Διανομέων

Κωδ. θέσης 301,Ταχ. Κατ/μα Φερών

1 άτομο, με σύμβαση 8 μηνών πλήρους απασχ.

Κωδ. θέσης 302,Ταχ. Κατ/μα Διδυμοτείχου,

1 άτομο, με σύμβαση 8 μηνών πλήρους απασχ.

Κωδ. θέσης 303,Ταχ. Κατ/μα Ορεστιάδας,

1 άτομο, με σύμβαση 8 μηνών πλήρους απασχ.

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Κριτήριο εντοπιότητας: Για τις θέσεις  με κωδικό 300, 301, 302 και 303  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Έβρου, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, λόγω παραμεθόριου.

Απαιτούμενα προσόντα  ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(Κωδικός  θέσης  300):

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενα προσόντα ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ  (Κωδικοί θέσης 301 έως 303):

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1,  εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
  3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα παραπάνω 1 και 2 προσόντα)

Το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθμ. 1 και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,  από 02.03.2018 έως και 12.03.2018,  ως εξής:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Β. Αλεξάνδρου 42,  Τ.Κ. 681 01  – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 24/2018, υπόψη  κυρίας Παπαδάκου Σταυρούλας.  (τηλ. επικοινωνίας:  25510 82960).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Β. Αλεξάνδρου 42, Αλεξανδρούπολη, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30  (τηλ. επικοινωνίας:  25510 82960, κυρία  Παπαδάκου Σταυρούλα).

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται  στη ΣΟΧ 24/2018  ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην Περιφ/κή Δ/νση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  στα Ταχυδρομικά  Καταστήματα  στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις,  στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων  των δήμων, Παύλου Μελά,  Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, στους   οποίους  εδρεύουν οι παραπάνω υπηρεσίες μας, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται από την Κεντρική Σελίδα για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr