24 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τα δημοτικά του Ωδεία

Πρόσληψη προσωπικού σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Ο πίνακας με την έδρα της Υπηρεσίας, την ειδικότητα, τον αριθμό ατόμων και τη διάρκεια σύμβασης

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης , του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

Ο πίνακας με την έδρα της Υπηρεσίας, την ειδικότητα, τον αριθμό ατόμων και τη διάρκεια σύμβασης έχει ως εξής:

 

Έδρα Υπηρεσίας Κατηγορία /

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολιού 2 Εννέα (9) μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολοντσέλου 1 Εννέα (9) μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής φλάουτου 1 Εννέα (9) μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής κιθάρας 3 Εννέα (9) μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  πιάνου 2 Εννέα (9) μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής Μονωδίας – Μελοδραματικής 1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  Βυζαντινής Μουσικής 1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

 

 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής

Ανώτερων

Θεωρητικών

1 Εννέα (9)  μήνες

 

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής

Κατώτερων Θεωρητικών

1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής

Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας

1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Σύγχρονου τραγουδιού 1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος

Μοντέρνων Κρουστών

1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος

Ηλεκτρικής Κιθάρας

1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

 ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού 1 Εννέα (9)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Κλαρινέτο) 1 Οκτώ (8)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής ( Βιολί) 1 Οκτώ (8)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Λύρα) 1 Οκτώ (8)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Ούτι – Λαούτο) 1 Οκτώ (8)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Κρουστά) 1 Οκτώ (8)  μήνες
ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Γκάιντα) 1 Οκτώ (8)  μήνες

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064162, 2551064163, 2551064219).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο