17 θέσεις προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του  Ν.4765/2021 όπως ισχύουν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία και ειδικότητα, αριθμού ατόμων.

Στον Έβρο προβλέπονται 17 θέσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, ενώ συνολικά 32 στη Θράκη.

Αναλυτικότερα: 

 

Υπηρεσία ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟ-ΛΙΚΟΣ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 10 3 1 3 17
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης 5 1 1 1 8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 4   1 2 7

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/88844/02-03-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «09-12-2021» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-01-2022».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr  ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση à Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης. Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο