efhmerida1

Αυγουστιάτικες προσλήψεις στον Εβρο

Προκήρυξη 36 θέσεων για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Αλεξανδρούπολης

Προκηρύχτηκαν 39 θέσεις για τις 3 Τοπικές Μονάδες Υγείας της Αλεξανδρούπολης:
• 12 γενικοί γιατροί και επί ελλείψεως παθολόγοι
• 3 παιδίατροι
• 6 νοσηλευτές Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως Δ.Ε.
• 6 Επισκέπτες Υγείας
• 6 Υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικου Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως ΔΕ
• 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. και επί ελλείψεως Τ.Ε.
Η θητεία των προσλαμβανόμενων είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ο μισθός των γιατρών είναι αυτός του επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως 4/9/2017. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr

Γενικά προσόντα πρόληψης

01. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους.

02. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτ υς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

03. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

04. Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες , β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και

Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

05.Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Περιγραφή αντικειμένου θέσεων

Οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων τους είναι:

•η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν,

•η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,

•η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,

•η συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους,

•η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών καθώς και η ενδεχόμενη παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας ή στα Νοσοκομεία,

•η προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών,

•η συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων ασθενών, η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ.

•η συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,

•η αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα η αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων,

•η εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους και •η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης.

Τι αλλάζει με τις ΤΟΜΥ

Στις 239 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα σε επίπεδο γειτονιάς (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Σε αυτές, θα υπάρχουν «οικογενειακοί γιατροί», κυρίως παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες όπως και οι συναδέλφοί τους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Εκτιμάται πως κάθε οικογενειακός γιατρός θα καλύπτει πληθυσμό 2.000 ενηλίκων και ο οικογενειακός παιδίατρος 1.500 παιδιών.
Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί θα έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησης ανά ηµέρα και ανά εβδοµάδα. Θα αµείβονται κατά κεφαλή για τον πληθυσµό ευθύνης τους βάσει συντελεστή ηλικιακής οµάδας.
Όλοι οι πολίτες θα εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό της επιλογής τους, αλλά στην περιοχή τους. Ο οικογενειακός γιατρός θα διατηρεί το ιστορικό κάθε πολίτη και θα είναι αυτός που θα τον παραπέμπει στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια φροντίδα.

28 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής Φυλακίου

Είκοσι οκτώ θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων προκηρύχθηκαν για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ. Υ. Τ.) Φυλακίου του δήμου Ορεστιάδας. Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε δομές υποστήριξης προσφύγων όλης της χώρας και αφορούν σε συνολικά 1639 θέσεις που θα καλυφθούν από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12ημεσημβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για το Κ. Υ. Τ. Φυλακίου:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 8 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 3 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 8 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 2 ΘΕΣΕΙΣ

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ΑμΕΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Εντοπιότητα βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9) ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕ∆.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (www.oaed.gr) όπου έχει αναρτηθεί η με αριθμό 9/2017 ∆ημόσια Πρόσκληση.

10 προσλήψεις στα νοσοκομεία του Έβρου μέσω ΟΑΕΔ

Ως τις 21 Αυγούστου συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων από ανέργους που επιθυμούν να προσληφθούν μέσω ΟΑΕΔ σε φορείς της δημόσιας υγείας. Για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσονται 9 θέσεις και 1 για το νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, για το πρόγραμμα που αφορά εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 12 μήνες.

Οι ειδικότητες:

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3 ΔΕ Νοσηλευτικής
1 ΠΕ Ακτινοφυσικής
1 ΠΕ Πληροφορικής
1 ΤΕ Μαιευτικής
2 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
1 ΤΕ Λογιστικής

Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1 ΤΕ Νοσηλευτικής

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητή του ΠΓΝΕ Δημήτρη Αδαμίδη, προσλαμβάνονται μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για 24 μήνες 4 νοσηλευτές για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 3 νοσηλευτές για την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας, ομάδων ανέργων, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά, τυπικά ή/και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης και μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα της υγείας, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια άνεργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων.

1.2 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η απασχόληση μέσω της τοποθέτησης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) στο δημόσιο τομέα της υγείας, εφεξής Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 2. 3 του κεφαλαίου 2 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των Φορέων Υποδοχής, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ομάδων ανέργων με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων με τις θέσεις εργασίας των Φορέων Υποδοχής, η χρονική διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προγράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή), εκτός του κριτηρίου 5 (παρ. 7.1 του Κεφαλαίου 7), που αφορά ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2016 (εισοδήματα έτους 2016).

Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ( 21/08/2017).

Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της κατηγορίας των ευπαθών ομάδων ανεργίας (σύζυγοι- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς από τους δύο συζύγους).

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

• Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Μακροχρόνια άνεργοι.
• Ευπαθείς ομάδες ανέργων.
• Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.
• Εντοπιότητα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:

α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Προσλήψεις στην Αρσις Αλεξανδρούπολης

Σε δυο νέες προσλήψεις θα προχωρήσει η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη.

Θέση Διερμηνέα στα φαρσί
Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ στα φαρσί.
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 15/8/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.
Θέση Διερμηνέα πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
-Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
-Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφή αντικείμενο
-Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
-Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Θέση μάγειρα
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 15/8/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.
Θέση Μάγειρα μερικής απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
• Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
• Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενες/οι και στις δύο περιπτώσεις καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisalex@gmail.com, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Διερμηνέα ή Μάγειρα».
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 09/08/2017 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 10/08/2017. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 11/08/2017 έως 14/08/2017.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr