efhmerida1

«Ανοιχτές» θέσεις εργασίας στον βόρειο Έβρο

15 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμότειχο του Νομού Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

πίνακας

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 και το αναπόσπαστο τμήμα αυτής «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο Χιλ. Ε.Ο. Διδ/χου- Μεταξάδων και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου στο δημοτικό κατάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο Χιλ. Ε.Ο. Διδ/χου- Μεταξάδων και ειδικότερα στο Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών (Πληροφορίες: από το διοικητή της υπηρεσίας μας Α/Υ΄ κ. Κωνσταντίνο ΒΛΑΧΟ και από τον Υπαστυνόμο Α΄ κ. Ευάγγελο ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ στα τηλέφωνα 25530-26688 και 26686-26681-3).

Δύο μάγειρες ζητά ο Δήμος Σουφλίου για την κάλυψη αναγκών του

O Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί με ειδικότητα ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων/ Μαγειρισσών

μάγειραςΠροσόντα: Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β.Γεωργίου 180 ΣΟΥΦΛΙ Τ.Κ 68400 υπόψη κας Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας 2554 350 110). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: από 22-09-2016 ως 03-10-2016.

Ξυλουργός στον Δήμο Διδυμοτείχου

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΝΟΣ (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Διδυμότειχο και συγκεκριμένα ζητά ΔΕ ξυλουργών για 8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ( www.didymoteicho.gr)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Έβρου.

Δήμος Διδυμοτείχου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου & Ορφέως, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Σταυρούλας Σαραντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25533-50617). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εννέα μόνιμες προσλήψεις στην Ορεστιάδα

Πέντε καθαριστές, έναν επόπτη καθαριότητας που θα έχει καθήκοντα υπευθύνου λειτουργίας του τομέα καθαριότητας, δύο οδηγούς απορριμματοφόρων και έναν ηλεκτρολόγο οχημάτων θα προσλάβει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του δήμου Ορεστιάδας.

Δημαρχείο Ορεστιάδας

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστιάδας, η πρόταση για τις συγκεκριμένες προσλήψεις θα αποσταλεί τη Δευτέρα στο υπουργείο Εσωτερικών για επικύρωση και στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η προκήρυξη θα βγει στον αέρα περίπου στις 20 Οκτωβρίου και οι προσλήψεις θα έχουν γίνει πριν το τέλος του έτους. Στο θέμα αναφέρθηκε εχθές, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, Γιάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος εξήγησε πως με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2016, παύει το προηγούμενο καθεστώς αναστολής πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και ανοίγει ο δρόμος για τις ανταποδοτικού χαρακτήρα μόνιμες προσλήψεις, δηλαδή για θέσεις των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών που προσλαμβάνουν. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ορεστιάδας στελεχώνονταν από συμβασιούχους, μέχρι και σήμερα που πέντε από τις θέσεις καθαριστών καλύπτουν οκταμηνίτες που προσλήφθηκαν τον περασμένο Ιούλιο.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr