efhmerida1

Τροποποιήσεις στην περιβαλλοντική μελέτη του LNG Αλεξανδρούπολης

Αίτημα της Gastrade για «πολύ μικρής κλίμακας αλλαγές σε καίρια στοιχεία, που δεν επηρεάζουν τεχνικά και περιβαλλοντικά το έργο». Τι προβλέπεται για τη χωροθέτηση, τη χρήση νερού, το βαλδιβοστάσιο

 «Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση και Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» κατέθεσε η Gastrade στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών επί των τροποποιήσεων θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί ως τις 19 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον τελικό Σχεδιασμό του έργου, όπως επισημαίνει η εταιρεία, «προτάθηκαν ορισμένες πολύ μικρής κλίμακας τροποποιήσεις σε κύρια στοιχεία, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, ούτε τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του».

Αλλαγές στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις

Αναφορικά με τις μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις αναφέρονται τα εξής:

Περιλαμβάνονται:

  • Tο αγκυροβόλιο της πλωτής μονάδας σε σταθερό σημείο σε θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 40 μ. και σε απόσταση 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την απέναντι πιο κοντινή ακτή της Μάκρης. Το αγκυροβόλιο αποτελείται από ένα σύστημα περιορισμένης πρόσδεσης – Restricted Catenary Mooring (RCM). Το συγκεκριμένο σύστημα πρόσδεσης χρησιμοποιεί 12 σημεία μόνιμης αγκυροβόλησης στον πυθμένα της θάλασσας (με την τεχνολογία των συρόμενων αγκυρών) και μέσω συνδετήρων περιορισμού συνδέεται σε 4 σημεία στην πλώρη και σε 4 σημεία στην πρύμνη της πλωτής μονάδας, επιτρέποντας την πλευρική πρόσδεση των εισερχόμενων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ (LNGCs) χωρίς κίνδυνο εμπλοκής των γραμμών πρόσδεσης με το κύτος του LNGc. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει και η θέση των αγκυρών.
  • Tην υποθαλάσσια Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού (PLEM) η οποία βρίσκεται επί του πυθμένα της θάλασσας και από την οποία ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός (μέσω του καμπύλου τμήματος spool). Με την προτεινόμενη τροποποίηση αλλάζει η θέση της PLEM.
  • Δύο εύκαμπτους αγωγούς (Risers), διαμέτρου 12” έκαστος, μέσω των οποίων το φυσικό αέριο μεταφέρεται από την Πλωτή Μονάδα στην Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού (Pipeline End Manifold ή PLEM)
  • Μία ομφάλια σύνδεση καλωδίου (Umbilical) της Πλωτής Μονάδας με την Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού για την μετάδοση των ηλεκτρικών σημάτων ελέγχου.

Η πλωτή μονάδα θα βρίσκεται μόνιμα προσδεμένη σε σταθερή διεύθυνση 205 μοιρών – συγκρατούμενη προς αυτή την κατεύθυνση με σύστημα περιορισμένης πρόσδεσης «spread mooring» (Restricted Catenary Mooring-RCM) τόσο από την πλώρη όσο και από την πρύμνη. Η κατεύθυνση αυτή επελέγη μετά από διεξοδική μελέτη, ανάλυση, και προσομοίωση των ωκεανογραφικών, μετεωρολογικών και γεωτεχνικών δεδομένων που συλλέχθηκαν για την περιοχή πρόσδεσης. Οι μελέτες καταγραφής των ωκεανογραφικών και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή εγκατάστασης του FSRU έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2017-Δεκέμβριο 2019 και οι γεωφυσικές/γεωτεχνικές μελέτες τον Μάιο 2017 και τον Μάιο 2022.

Κατά τη διεύθυνση των 205 μοιρών (Ν-ΝΔ) η πλώρη του FSRU θα έχει κατεύθυνση προς τους επικρατέστερους ανέμους και τα υψηλότερα κύματα. Το βάθος θαλάσσης στο σημείο αγκυροβόλησης είναι 40 m.

Στην αρχική μελέτη προβλέπονταν ότι η Μονάδα Αεριοποίησης θα περιλάμβανε 4 µονάδες αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου, συνολικής δυναµικότητας 4 x 400 m3/h = 1.600 m3/h Υ.Φ.Α.
Με την τροποποίηση η Μονάδα Αεριοποίησης θα περιλαμβάνει 3 µονάδες αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου, συνολικής δυναµικότητας 3 x 485 m3/h = 1455 m3/h Υ.Φ.Α

Χρήση νερού και έρμα

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή και χρήση νερού, αρχικά προβλέπονταν ότι κατά τη λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα παράγονταν γλυκό νερό κατά την διαδικασία αεριοποίησης ΥΦΑ µε χρήση αεριοποιητών κλειστού κυκλώµατος  από την συµπύκνωση των υδρατµών των καυσαερίων που δηµιουργούνται από την καύση του φυσικού αερίου.  Αυτή η διαδικασία, πλέον, δεν προβλέπεται στον σχεδιασμό του έργου.

Σε ό,τι αφορά τα έρµα της πλωτής µονάδας και των πλοίων µεταφοράς του ΥΦΑ στη µονάδα:  Το έρµα της πλωτής µονάδας θα αντλείται για λόγους ευστάθειας της µονάδας καθώς θα αεριοποιείται το ΥΦΑ και θα αδειάζουν οι δεξαµενές αποθήκευσης στην πλωτή µονάδα. Με κάθε νέα παραλαβή ΥΦΑ, η πλωτή µονάδα θα απορρίπτει έρµα στην θάλασσα, ανάλογο του βάρους του προσλαµβανόµενου ΥΦΑ. Σε ετήσια βάση, οι ποσότητες προσλαµβανόµενου έρµατος είναι περίπου ίσες µε τις ποσότητες απορριπτόµενου έρµατος. Αντίστοιχα, τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς ΥΦΑ θα προσλαµβάνουν θαλασσινό νερό για έρµα καθώς θα µεταγγίζουν το ΥΦΑ προς τη µονάδα και  συνεπώς θα αδειάζουν τις δεξαµενές τους. Ο πλωτος σταθμος ΥΦΑ δεν θα εχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί επεξεργασία του προσλαμβανομένου ερματος διοτι θα παραμένει μονιμα  προσδεδεμενο στην ιδια θεση.

Σε ό,τι αφορά την Αεριοποίηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, αρχικά προβλέπονταν ότι από τις δεξαµενές αποθήκευσης, το ΥΦΑ οδηγείται µέσω (2×4) αντλιών υψηλής πίεσης στις µονάδες αεριοποίησης κι ότι από εκεί    εξαερώνεται µε χρήση είτε θαλασσινού νερού είτε µε καύση φυσικού αερίου (ως θερµαντικά µέσα) και οδηγείται προς την µετρητική διάταξη, πάνω στην πλωτή µονάδα, όπου καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες του αερίου που διοχετεύεται προς κατανάλωση. Με την τροποποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση, προβλέπεται ότι από τις δεξαµενές αποθήκευσης, το ΥΦΑ οδηγείται µέσω (3×2) αντλιών υψηλής πίεσης στις µονάδες αεριοποίησης , εκεί εξαερώνεται µε χρήση ενδιάμεσου κλειστού κυκλώματος γλυκόλης /νερού το οποίο θερμαίνεται είτε μέσω θαλασσινού νερού είτε µε  καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ατμού (ως θερµαντικά µέσα) και οδηγείται προς την µετρητική διάταξη, πάνω στην πλωτή µονάδα, όπου καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες του αερίου που διοχετεύεται προς κατανάλωση.

Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής, αρχικά περιλάμβαναν 4 βραχίονες φόρτωσης πάνω στο κατάστρωµα και τα αντίστοιχα συστήµατα, σωληνώσεων και διακοπής λειτουργίας.  Πλέον, προβλέπονται 7 εύκαμπτοι κρυογενικοί σωλήνες φόρτωσης πάνω στο κατάστρωµα και τα αντίστοιχα συστήµατα, σωληνώσεων, επιστομίων και διακοπής λειτουργίας.  Όλοι οι εύκαμπτοι κρυογενικοί σωλήνες φόρτωσης θα έχουν διάµετρο 10 ίντσες και θα είναι εγκατεστημένοι περίπου στο µέσο του καταστρώµατος. Οι 5  από τους 7 εύκαμπτους κρυογενικούς σωλήνες θα παραλαµβάνουν το ΥΦΑ ενώ οι άλλοι 2 θα επιστρέφουν στο δεξαµενόπλοιο τον ατµό του ΥΦΑ που εκτοπίζεται από το σταθµό.

Για το βαλβιδοστάσιο

Το βαλβιδοστάσιο ακτής το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στην Παραλία του Απαλού, στη περιοχή σύνδεσης μεταξύ του υποθαλάσσιου και χερσαίου τμήματος του αγωγού για τον διαχωρισμό και απομόνωση των δύο τμημάτων, για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και για την απομόνωση του χερσαίου τμήματος σε περίπτωσή ατυχήματος ή διαρροής αερίου. Η κατασκευή βαλβιδοστασίου ακτής αποτελεί απαίτηση που προέκυψε από τη Μελέτη Ασφαλείας του Χερσαίου Αγωγού. Η εν λόγω εγκατάσταση κατασκευάζεται για λόγους ασφαλείας. Ο σκοπός του βαλβιδοστασίου ακτής είναι η απομόνωση του υποθαλασσίου αγωγού σε περίπτωση:

  • Ατυχήματος στον χερσαίο αγωγό και διαρροής φυσικού αερίου, σε κάθε σημείο αυτού συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης υποδοχής ξέστρου στο Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό, που θα κατασκευαστεί για τη διασύνδεση με Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.
  • Εργασιών συντήρησης στον χερσαίο αγωγό όπου απαιτείται η εκκένωση αυτού.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr