Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές

Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.
Τι προβλέπει για τις άδειες, τα τέλη, τους χώρους δραστηριοποίησης.

 Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Πέμπτη 29 Απριλίου.

Παρά τις αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, σε δημόσια διαβούλευση τίθεται, από σήμερα έως και την Πέμπτη, το σχέδιο νόμου που επιχειρεί, σύμφωνα με τον τίτλο του, «αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου».

Ωστόσο, παραγωγοί και πωλητές της χώρας φοβούνται ότι θα τις μετατρέψει σε υπαίθρια σούπερ μάρκετ, καθώς από τους πλειστηριασμούς θα κινδυνεύσει η θέση του 90% των σημερινών πάγκων.

Θεσμοί όπως εκείνος των πρότυπων αγορών, του street food αλλά και η ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής στην οποία θα αναρτώνται οι τιμές των βασικών αγαθών, εισάγονται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις λαϊκές αγορές. Το υπουργείο αναφέρεται σχετικά πως «προωθείται ο εκσυγχρονισμός στη διαδικασία αδειοδότησης, στη δραστηριοποίηση και προώθηση των προϊόντων στις υπαίθριες αγορές, η επαγγελματικοποίηση του κλάδου και η ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων που προάγουν την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων, κινητοποιούν τις καταναλωτικές μονάδες και εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των δραστηριοποιούμενων».

Τι αλλάζει;

Η διαδικασία αδειοδότησης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ενισχύοντας τη διαφάνεια μεταξύ των φορέων λειτουργίας και των δραστηριοποιούμενων, διαμορφώνεται δημόσιο προφίλ των κατόχων θέσεων, αναγνωρίζονται κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά μόρια για την απόκτηση άδειας και θέσης δραστηριοποίησης, εισάγονται οι θεσμοί των πρότυπων αγορών και του street food και χρησιμοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής για την ανάρτηση των τιμών των βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου στο μέρος που αφορά στις «εξουσιοδοτικές διατάξεις»:

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται

– οι όροι διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών στο υπαίθριο εμπόριο.

– τα είδη πώλησης για τον παραγωγό και επαγγελματία πωλητή, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με αλλαγή και προσθήκη πωλούμενων προϊόντων, καθώς και τη συνδυαστική πώληση. Επίσης καθορίζονται η μορφή και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην πινακίδα που οφείλουν να τηρούν στα σημεία πώλησης (πάγκους) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

– οι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο, καθώς και οι τομείς διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές.

– οι γενικοί όροι και τα είδη διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στις βραχυχρόνιες αγορές.

– οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εμπόριο, σχετικά με τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.

α) τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης – δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου,
β) τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη και
γ) τα στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε βραχυχρόνιες αγορές.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των καντινών σε ιδιωτικό χώρο.

– οι τεχνικές προδιαγραφές της άδειας χορήγησης θέσης-δραστηριοποίησης πωλητή (παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, χειροτέχνη καλλιτέχνη), καθώς και της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εμπόριο.

– Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται η λειτουργία και οι όροι χρήσης, κάθε θέμα που σχετίζεται με το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς.

– Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

– Με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων.

Ποιους αφορά το σχέδιο νόμου ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου

  1. Στις λαϊκές αγορές δραστηριοποιούνται ως πωλητές:

α) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,

β) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

  1. Στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη.
  2. Στις βραχυχρόνιες αγορές δραστηριοποιούνται ως πωλητές:

α) οι κάτοχοι ετήσιας βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο,

β) οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές – στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο),

γ) οι κάτοχοι θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

  1. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων δραστηριοποιούνται ως πωλητές οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1978/157498/26.8.2019 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2710).
  2. Στις υπαίθριες αγορές παραγωγής και πώλησης έτοιμου φαγητού επί του δρόμου (street food markets) δραστηριοποιούνται ως πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι αδειούχοι κινητών καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης.
  3. Στο στάσιμο εμπόριο δραστηριοποιούνται ως πωλητές:

α) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,

β) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου,

γ) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 29.

  1. Στο πλανόδιο εμπόριο δραστηριοποιούνται ως πωλητές:

α) οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,

β) οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Χωρικοί περιορισμοί

Η δραστηριοποίηση των πωλητών (φυσικών ή νομικών προσώπων, όπου επιτρέπεται) υπόκειται σε χωρικούς περιορισμούς ως εξής:

α) Ο κάτοχος άδειας/δικαιώματος δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου δραστηριοποιείται, ανά τομέα υπαίθριου εμπορίου:

αα) στις λαϊκές αγορές των Περιφερειών στις προκηρύξεις των οποίων έλαβε μέρος, σε όλη την Επικράτεια,

αβ) για το στάσιμο εμπόριο στο προκαθορισμένο σημείο από τους δήμους, στις προκηρύξεις των οποίων έλαβε μέρος σε όλη την Επικράτεια,

αγ) για το πλανόδιο εμπόριο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην προκήρυξη της οποίας έλαβε μέρος, και κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις περιφέρειες,

αδ) για τις βραχυχρόνιες αγορές σε όλη την Επικράτεια, στις προκηρύξεις των δήμων στις οποίες έλαβε μέρος,

αε) για τις πρότυπες αγορές στο προκαθορισμένο σημείο από τον δήμο, στην προκήρυξη του οποίου έλαβε μέρος,

αστ) για τις αγορές ειδικού σκοπού στο προκαθορισμένο σημείο από την Περιφέρεια, στην προκήρυξη της οποίας έλαβε μέρος.

β) Ο κάτοχος άδειας δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη δραστηριοποιείται:

βα) στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών των δήμων,

ββ) σε βραχυχρόνιες αγορές σε όλη την επικράτεια.

γ) Ο κάτοχος βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνιες αγορές σε όλη την επικράτεια.

δ) Ο κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης ρακοσυλλέκτη στο υπαίθριο εμπόριο δραστηριοποιείται μόνο σε αγορές ρακοσυλλεκτών σε όλη την επικράτεια.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου όλοι οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα, για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, οι θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες με αρίθμηση και συνακόλουθα το αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις.

Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, όπως πανδημιών και σεισμών, ο φορέας λειτουργίας ορίζει με απόφασή του, επιπλέον των καθορισμένων χώρων, χώρους λειτουργίας αγορών, εντός των ορίων του ίδιου δήμου και συντάσσει τοπογραφικό διάγραμμα.

Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών

Η ίδρυση ή κατάργηση των λαϊκών αγορών αποφασίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις.

Πρότυπες λαϊκές Αγορές

Οι φορείς λειτουργίας δύνανται να ιδρύουν, με απόφασή τους, πρότυπες λαϊκές αγορές, με ελάχιστο περιεχόμενο την ομοιομορφία των πάγκων, τις σταθερές υποδομές αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδους ανακύκλωσης, χώρους αναψυχής και δικαίωμα δραστηριοποίησης σε αυτές ελεύθερων επαγγελματιών με διαφορετικό αντικείμενο από τα προβλεπόμενα στο παρόν. Ομοίως, οι φορείς λειτουργίας είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας των προτύπων λαϊκών αγορών. Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύεται και καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.Π.Α.) από τους φορείς λειτουργίας.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης του κανονισμού και του τοπογραφικού διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α. εντός 3 μηνών από την έκδοσή του, οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις.

Πλανόδιο εμπόριο

Για την άσκηση υπαίθριας πλανόδιας εμπορικής δραστηριότητας, απαιτείται η κατοχή άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και οι περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα, στον οικείο διαδικτυακό τόπο, και στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α. κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητές εγκαταστάσεις έψησης μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της και με απόφαση του οικείου δήμου καθορίζονται η χρονική διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο