Σε δημοπρασία το café της δημοτικής βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 300 ευρώ το μήνα – H χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης είναι τα πέντε έτη

Σε δημοπρασία βγαίνει το café – κυλικείο της δημοτικής βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης, στο ανακαινισμένο κτίριο του Καπνομάγαζου. Κατώτερο όριο προσφοράς ορίζονται τα 300 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για 5 χρόνια.

Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, υπάρχει αδήριτη ανάγκη εξασφάλισης ενός ενεργού κυλικείου στη δημοτική βιβλιοθήκη, για εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για αύξηση των εσόδων του Δήμου. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, στις 19 Απριλίου 2022, στις 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον 5% από την τιμή. Εκκίνησης (300 ευρώ) και κάθε επόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 5% της προηγούμενης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα στη δημοπρασία θα έχουν πρώτον οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εάν δεν παρουσιαστούν τέτοιοι, μπορούν να λάβουν μέρος στην δημοπρασία και άλλοι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν τελευταίος πλειοδότης, τα μέλη τους ευθύνονται απέναντι στο Δήμο αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Αντικείμενο Δημοπρασίας

Το υπό εκμίσθωση δημοτικό ακίνητο – Κυλικείο βρίσκεται εντός του καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) στην οδό Αίνου 46, όπου υπάρχει χώρος συνολικής επιφάνειας 72,60 τ.μ. Κυλικείου ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία Κυλικείου με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, με την υποχρέωση να τηρούνται οι διατάξεις πυροπροστασίας, οι διάδρομοι κίνησης και οι έξοδοι κινδύνου να παραμένουν ελεύθεροι από κάθε εμπόδιο προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια στους θαμώνες και να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση προς τους χώρους υγιεινής, απαγορευμένης ρητά οποιαδήποτε μεταβολής, προσθήκης, μετατροπής ή επέμβασης χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Κυλικείο θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια δράσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται εντός του καπνομάγαζου, τόσο τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις (υποχρεούται να εκδίδει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο – ΑΠΟΔΕΙΞΗ). Το Κυλικείο υποχρεούται να διαθέτει, αναψυκτικά κάθε είδους, διάφορα είδη γλυκών, ζεστά και κρύα σάντουιτς, ξηρούς καρπούς και εμφιαλωμένα νερά. Απαγορεύεται η διάθεση και χρήση οινοπνευματωδών ποτών. Απαγορεύεται κάθε είδους χαρτοπαίγνιο.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο