Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Οι ειδικότητες, οι προθεσμίες και τα προσόντα

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΕ  Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα

Δήμος Αλεξανδρούπολης / Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης – Αρχαία Εγνατία Οδός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚΑ’/75/2020), με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaevr@culture.gr και κατ ́ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ.   68 131, Αλεξανδρούπολη, υπόψη Λογιστηρίου (τηλ.επικοινωνίας:2551026103), εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr)  (από 01-05-2020  έως 10-05-2020)

Αναλυτικά, η προκήρυξη εδώ: https://workenter.gr/sites/default/files/eforia_arxaiotitwn_evrou_0.pdf

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο