Με 8 γιατρούς θα ενισχυθεί το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Σε προκήρυξη 8 θέσεων για τις κλινικές του ΕΣΥ προχώρησε η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος 

Οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες 

 

Της Κικής Ηπειρώτου 

Με 8 νέους γιατρούς θα ενισχυθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, εφόσον υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση στην προκήρυξη που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, χθες 10 Φεβρουαρίου 2021. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, αναζητούνται οι εξής ειδικότητες: 

1 θέση Νευρολογίας Επιμελητή Β’  

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α’ 

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β’ 

2 θέσεις Πνευμονολογίας – Φυματολογίας Επιμελητή Β’ 

3 θέσεις Αναισθησιολογίας Επιμελητή Β’ 

 

Τα προσόντα 

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν :  

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)  

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 

 γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.  

δ. Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4528/2018 απαιτείται:  

για τον βαθμό τον Επιμ. Β’ η κατοχή του τίτλου ειδικότητας 

για τον βαθμό τον Επιμ. Α’ η άσκηση ειδικότητας για δύο τουλάχιστον χρόνια  

για τον βαθμό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία,  σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.  

  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Τα βασικότερα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:  

  1. Αίτηση-δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh. gov. gr
  2. Αρχείο pdf ή jpg τον πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. ‘Ολα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου/ων pdf ή jpg
  3. Αρχείο pdf& ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης Ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β’, η άσκηση τον επαγγέλματος για πέντε χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α’, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα  χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα  χρόνια.  
  4. Αρχείο pdf & ή jpg της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη θέσης Ιατρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β’, η κατοχή τον τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α’, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.
  5. Αρχείο pdf& ή jpg με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της και για τους οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου. 
  6. Αρχείο pdf& ή jpg τον Πιστοποιητικού γέννησης ή τον δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. ‘Οταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 
  7. Αρχείο pdf ή jpg της βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων τον Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται σε Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Υγείας και σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά την βεβαίωση — πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν την βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα  ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει. 

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.   

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης.  

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητας ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Π.Ε.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησης τους.  

 

 

Ολόκληρη η Απόφαση — Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ,  στην ηλεκτρονική Διεύθυνση τον Π.Γ.Ν.Α. : www.pgna.gr  

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.   

 

 

Θέσεις στην 4η ΔΥΠΕ 

Για την περιοχή αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ έχει εγκριθεί η προκήρυξη 13 θέσεων για το νοσοκομείο Σερρών, 11 για το Ιπποκράτειο, από 9 για τα νοσοκομεία Δράμας και Ξάνθης, από 8 για τα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Αλεξανδρούπολης, 6 για το νοσοκομείο Καβάλας, 5 για το νοσοκομείο Κιλκίς, από 4 για τα νοσοκομεία «Άγιος Παύλος» και Διδυμοτείχου, από 3 για το Σισμανόγλειο Κομοτηνής και το νοσοκομείο Χαλκιδικής,, από 1 για για το Θεαγένειο Γενικό Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Γουμένισσας, από 2 για τα Κέντρα Υγείας Αγίου Νικολάου, Σαμοθράκης, Κασσανδρείας και Καλλικράτειας, από 1 για τα Κέντρα Υγείας Δροσάτου, Μαδύτου, Νευροκοπίου, Σαπών, Ιερισσού και Οφρυνίου. 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο