room-to-grow-bnner

Κτηνοτρόφοι ΑΜΘ: Κάντε το όπως το ποδόσφαιρο!

Μεταφέρθηκε στις περιφέρειες η αρμοδιότητα αποπληρωμής των αποζημιώσεων. Καθυστερήσεις και διεκδικήσεις του αυτονόητου

Επανέρχονται με αντιδράσεις οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι ΑΜΘ στο ζήτη­μα των αποζημιώσεων, λόγω ζω­ονόσων, καθώς μπορεί η αρμοδι­ότητα αποπληρωμής να μεταβιβάστηκε στις περιφέρειες, αλλά παρέμεινε η προϋπόθεση της χορήγησης ασφαλιστικής και φορολογι­κής ενημερότητας, που κατά κοινή ομολογία, αποτελεί άτοπη προϋπόθεση, καθώς αφορούν κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κε­φάλαιο λόγω καραντίνας η ολικής εξόντωσης.

Παρότι οι κτηνοτρόφοι μεταφέρουν ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΑΜΘ κατανοεί το πρόβλημα, το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει να μην αντα­ποκρίνεται, γι’ αυτό και ζητούν συνοπτικές δι­αδικασίες, όπως έγινε με την τροπολογία για το ποδόσφαιρο! Η επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

«κύριε Υπουρ­γέ, με την ΚΥΑ 2603/260091/14-10-2019 (ΦΕΚ 3868/τ.Β/21/10/19) <<Έγκριση προ­γράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2019>>, μεταβιβάστη­κε η αρμοδιότητα πληρωμής του παραπάνω προγράμματος, από την οικονομική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, στις οικονομικές υπηρεσίες των περιφερειών.

Τους κτηνοτρόφους φυσικά δεν τους απα­σχολεί, ποια θα είναι η υπηρεσία που θα κα­ταβάλει την οικονομική αποζημίωση για την εκκαθάριση του ζωικού τους κεφαλαίου, αρκεί να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό, για να μπορέσουν να το αντικαταστήσουν ή να αποσβέσουν μέρος της ζημιάς που υπέστησαν.

Δυστυχώς η καθυστέρηση πληρωμής των αποζημιώσεων είναι γεγονός. Εκτός από την καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ για το 2019, το ΥΠΑΑΤ μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα πληρωμής στις περιφέρειες, δε φρόντισε να διασφαλίσει την ομαλή διαδικασία πληρωμής των κτηνοτρόφων. ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ! Δυ­στυχώς όμως, δεν τελειώνει στην καθυστέρη­ση των πληρωμών, η ταλαιπωρία των κτηνο­τρόφων. Επειδή με βάση τη νέα ΚΥΑ, η πλη­ρωμή των αποζημιώσεων του προγράμματος από τις περιφέρειες, γίνεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, οι οικονομικές υπηρε­σίες των περιφερειών ζητούν τώρα πια, για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της αποζημίω­σης, φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητα των δικαιούχων κτηνοτρόφων.

Δηλαδή, σε κτηνοτρόφους που υποχρεώ­θηκαν σε περιοριστικά μέτρα (καραντίνα), σε ολική ή μερική σφαγή του ζωικού τους κεφα­λαίου, σε πολλές περιπτώσεις πολλούς μήνες πριν, ακόμη κι άνω του έτους κι ενώ οι κτηνο­τρόφοι σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαν με­ρική ή πλήρη απώλεια του εισοδήματός τους, ζητούν να είναι φορολογικά κι ασφαλιστικά ενήμεροι. ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

Όλοι, αρμόδιοι κι αναρμόδιοι, μας λένε ότι δεν έχει λογική η συγκεκριμένη απαίτηση των οικονομικών υπηρεσιών των περιφερειών κι ότι έχουμε δίκιο να τη στηλιτεύουμε. Ενημε­ρωθήκαμε χαρακτηριστικά, για την περίπτω­ση της πληρωμής των ιδιοκτητών εκτάσεων που απαλλοτριώνονται, από τις περιφέρειες, κάτι που είναι ανάλογη περίπτωση με την υπο­χρεωτική σφαγή των ζώων, όπου δεν απαιτεί­ται φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητα.

Όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι δε φημίζονται για το εύρος των πρωτοβουλιών κι ενεργειών τους κι εν τέλει δε φτιάχνουν τους νόμους, αλλά τους εφαρμόζουν ερμηνεύοντάς τους. Αυτοί που τους φτιάχνουν και τους ψηφίζουν είναι οι πολιτικοί. Όταν ο νόμος ή το πνεύμα του δε γίνεται κατανοητό πλήρως, οι πολιτι­κοί πρέπει να παρεμβαίνουν δίνοντας γραπτές διευκρινιστικές κατευθύνσεις. Όταν μάλιστα ο νόμος αυτός είναι άδικος ή ελλιπής ή υπερ­βολικός, τότε οι πολιτικοί πρέπει πάλι να πα­ρεμβαίνουν διορθώνοντας ή αλλάζοντάς τον.

Στο θέμα της πολυιδιοκτησίας στο ποδό­σφαιρο, η κυβέρνηση άλλαξε ένα νόμο που θε­ώρησε άδικο και υπερβολικό εντός 24 ωρών. Για να ικανοποιηθούν μεγαλοεπιχειρηματίες και οι οπαδικοί στρατοί τους, για να μη χωρι­στεί η πατρίδα μας σε βορρά και νότο και για να μη διχαστεί το έθνος!!!

Όταν το θέμα αφορά τη δικαίωση των απλών ανθρώπων της παραγωγής, χωρίς την απειλή του όχλου και του εθνικού διχασμού, ποιος θα πρέπει να είναι ο χρόνος αντίδρα­σης της πολιτείας;

Η κτηνιατρική υπηρεσία της ΑΜΘ, ενημέ­ρωσε άμεσα κι εγγράφως το ΥΠΑΑΤ, για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αλλα­γές στη διαδικασία πληρωμής και πρότεινε λύσεις, όπως λογικά θα έχουν κάνει και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των άλλων περιφερει­ών. ΣΙΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ!

Αν η πολιτεία θέλει την αρμονική συνεργα­σία των κτηνοτρόφων σε θέματα ζωονόσων, πρέπει πρώτα εκείνη να είναι φερέγγυα απέ­ναντί τους και κατόπιν να απαιτεί!

Στην περιφέρεια της ΑΜΘ, δεν έχει αποζημι­ωθεί μέχρι σήμερα κανένας κτηνοτρόφος, για ζημιές του 2019, ενώ υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες, ακόμα κι από το 2018!

Αναμένουνε την άμεση παρέμβασή σας κύριε υπουργέ, για ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ήδη λυθεί υπηρεσιακά. Δυστυχώς στην πατρί­δα μας χρειάζεται η πολιτική παρέμβαση, για να κινηθεί ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός και να εφαρμοστεί το αυτονόητο.

Για να μπορέσουν να αποζημιωθούν το γρη­γορότερο δυνατό οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, ΚΑΝΤΕ ΤΟ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙ­ΡΟ!».

empros.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο