room-to-grow-bnner

«Φρένο» στην κατασκευή αιολικών πάρκων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης                         

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης δεν ενέκρινε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δύο νέες επενδύσεις

 Της Κικής Ηπειρώτου

«Φρένο» σε δύο επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης έβαλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Μετά από μία σειρά γνωμοδοτήσεων φορέων και υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής έκρινε πως για καμία από τις δύο περιπτώσεις «δεν προκύπτει η βεβαιότητα ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες για την συνοχή του δικτύου NATURA2000».

Τα έργα αφορούσαν στην κατασκευή ενός αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9MW, στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» με 3 ανεμογεννήτριες κι ενός ακόμη,  ισχύος 18MW, με 6 ανεμογεννήτριες, στη θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ», εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Τα συνοδά έργα υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών θα περιλάμβαναν τα εξής:

– Διαμόρφωση -τριών στη μία περίπτωση και έξι στην άλλη- πλατειών για την ανέγερση των ανεμογεννητριών

– Διάνοιξη νέων δασικών οδών για την πρόσβαση στις θέσεις των ανεμογεννητριών 1 και 2 χλμ αντίστοιχα και εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων οδών πρόσβασης.

– Οικίσκους ελέγχου, επιφάνειας περίπου 100m2 για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (πίνακες Μ.Τ. κλπ), το σύστημα ελέγχου, εποπτείας και μετρήσεων (  και χώρους αποθήκευσης, προσωπικού κλπ.

– Υπόγεια εσωτερικά δίκτυα μέσης τάσης

– Εξωτερικά δίκτυα μέσης τάσης για την διασύνδεση των πάρκων με το σύστημα. Τα δίκτυα μέσης τάσης θα κατασκευάζονταν υπόγεια, πλην εναέριων τμημάτων στα σημεία όπου διασχίζουν εγκάρσια την Εγνατία οδό

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία υπέβαλλε τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς έγκριση σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, μετά από σειρά εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων, τόσο θετικών, αλλά και θετικών υπό όρους, όσο και αρνητικών, ελήφθη η απόφαση απόρριψης και των δύο ΜΠΕ.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις, οι θέσεις των έργων βρίσκονται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠ) με κωδικό GR005 (Νότιο δασικό σύμπλεγμα Ν. Έβρου). Περιβάλλονται από τρεις περιοχές ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά), του εθνικού καταλόγου των περιοχών Δικτύου Natura2000 , κοντά στο δάσος της Δαδιάς και στο Δέλτα του Έβρου. Επίσης, στα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται ο Μαυρόγυπας, το Όρνιο, ο Ασπροπάρης, ο Χρυσαετός, κ.α. και στα τυποποιημένα δελτία πληροφοριών (SDF) η παραγωγή αιολικής ενέργειας περιλαμβάνεται στις απειλές / πιέσεις με αρνητικές επιπτώσεις για τις περιοχές (https://natura2000.eea.europa.eu/).  Σύμφωνα με δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες η θέση του έργου εμπίπτει σε ζώνες με πολύ υψηλή δραστηριότητα για το είδος του Μαυρόγυπα και γενικότερα υψηλής σημασίας για την επιβίωση και διατήρηση των αρπακτικών και άλλων ειδών της ορνιθοπανίδας (θέσεις φωλεασμού, επικράτειας, τροφοληψίας).

Σύμφωνα με έγγραφό της, η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ τονίζει την σημασία της περιοχής για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, εκτιμά ότι γίνεται υποεκτίμηση των σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων, κρίνει ως ανεπαρκή τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γνωμοδοτεί αρνητικά επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς «…εκτιμά δεόντως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών επιπτώσεων για τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, ούτε υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βεβαιότητα ότι η εν λόγω επέμβαση δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την ακεραιότητά της. Αντίθετα αναμένεται να αυξήσει τις αρνητικές επιπτώσεις για τα μεγαλόσωμα αρπακτικά και τους γύπες, καθώς προτείνεται να χωροθετηθεί σε εγγύτητα με ήδη υπάρχοντες ΑΣΠΗΕ στην περιοχή».

Επιπλέον, σύμφωνα με την γνωμοδότησή του, ο Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, εκτιμά αιτιολογημένα ότι στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση έχει γίνει υποεκτίμηση του ρυθμού πρόσκρουσης, κατά την εφαρμογή του μοντέλου Band και ότι γενικότερα έχει γίνει υποεκτίμηση της χρήσης τους χώρου (για κουρνιά, αναπαραγωγή, φωλεοποίηση, τροφοληψία) από τα είδη ενδιαφέροντος των γειτονικών ΖΕΠ και των πιθανών επιπτώσεων ως προς τις αναμενόμενες προσκρούσεις, την όχληση και τον εκτοπισμό και ως εκ τούτων θεωρεί ότι «δε μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών επιπτώσεων, ούτε και υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βεβαιότητα ότι το εν λόγω έργο δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την ακεραιότητά της…» και με βάση τα παραπάνω γνωμοδοτεί αρνητικά.

Σύμφωνα με την αρνητικά γνωμοδότησή του, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου,   αναφέρεται στην σημασία και την εντατική χρήση της περιοχής εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ για τα είδη χαρακτηρισμού των γειτονικών ΖΕΠ, στην ανάγκη εκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεων από τα αιολικά έργα και γνωμοδοτεί αρνητικά για το έργο καθώς ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού των γειτονικών ΖΕΠ.

Τέλος, η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., γνωμοδότησε μεν θετικά υπό όρους ως προς την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων, επισημαίνει όμως ότι η περιοχή είναι σημαντική για την ορνιθοπανίδα, η εγκατάσταση του έργου εκεί καθιστά απειλή για την ορνιθοπανίδα και για τη συνοχή του δικτύου και εκφράζει την άποψη «…ότι θα πρέπει να συνταχθεί ειδική μελέτη… στην οποία θα μελετηθούν, θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν σωρευτικά οι επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη της ευρύτερης περιοχής από την λειτουργία των υφιστάμενων αιολικών πάρκων».

Έτσι, η αρμόδια διεύθυνση της Αποκεντρωμένης απέρριψε τις δύο επενδύσεις. Κατά των αποφάσεων μπορεί  να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός  30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο