«Φρένο» στη μελέτη στατικής επάρκειας του παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Καυστικό σχόλιο της παράταξης Κατσιμίγα                 

Τη ματαίωση της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»  αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως είναι γνωστό, το κτιριακό συγκρότημα της οδού Δήμητρας έχει περάσει στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας, εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Πέρα από κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοποθέτηση περίφραξης, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Οι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται από το 2002 θα μπορούσαν να στεγάσουν διάφορες υπηρεσίες και φορείς της περιοχής. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, σύμφωνα με τη διοίκηση της Περιφέρειας, θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί το αν και κατά πόσο το κτίριο «αντέχει» τις εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης που χρειάζονται.

Έτσι, και μετά από μεγάλη καθυστέρηση, είχε ληφθεί η απόφαση να εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας του συγκροτήματος, έναντι 476.763 ευρώ.

Ωστόσο, η Οικονομική Επιτροπή, με νεότερη απόφασή της, ματαιώνει τη συγκεκριμένη διαδικασία, κάτι που σύμφωνα με την παράταξη της «Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας», έγινε λόγω «δημόσιας κατακραυγής».

 

Η εισήγηση για τη ματαίωση

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εισήγηση για την ματαίωση του διαγωνισμού, «λαμβάνοντας υπόψη την εκ παραδρομής λάθους επιλογή προτύπου ανάθεσης Σύμβασης κατά την ηλεκτρονική υποβολή

των δεδομένων του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). και την ανάγκη επικαιροποίησης των όρων και της περίληψης της διακήρυξης σύμφωνα με τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» και τις αλλαγές που αφορούν από τις 1/6/2021. Μετά τα παραπάνω , η Υπηρεσία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ματαίωση της Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» (181673 ΕΣΗΔΗΣ) και την ακύρωση της αριθμ. 296/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, προϋπολογισμού 476.763,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)».

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου Βρούζου Τριανταφυλλιά ανέφεραν τα εξής επί του θέματος: «Ψηφίζουμε θετικά, με την παρατήρηση ότι στην εισήγησή σας αναφέρεστε στην ματαίωση της Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και την ακύρωση της αριθμ. 296/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, χωρίς να αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους είναι επιβεβλημένη η ακύρωση της μέχρι τώρα διαδικασίας. Η σημαντική αυτή παράλειψη εκ μέρους των εισηγητών σε συνδυασμό με τις δημόσιες καταγγελίες που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το εν λόγω έργο, γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα ή την ορθότητα των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξέταση ανάλογων θεμάτων από την Οικονομική Επιτροπή οφείλετε να παρέχετε συγκεκριμένη αιτιολογία άλλως εγείρονται αμφιβολίες περί της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα της Περιφέρειάς μας».

Η ανακοίνωση της παράταξης Κατσιμίγα

«Την καραμέλα περί ελέγχου της  στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτηρίων την γνωρίζουμε από καιρό.

Έχει αποδειχθεί ότι όσες φορές ανατέθηκε παρόμοιος έλεγχος  το πόρισμα κατέληγε πάντοτε ότι δήθεν υπάρχουν προβλήματα και συνοδεύονταν πάντοτε (το πόρισμα αυτό) από την πρόταση για την εξασφάλιση ενός ακόμη ποσού, προκειμένου να γίνει μια ακόμη μελέτη για την άρση των υποτιθέμενων προβλημάτων.

Παρόμοια περιστατικά αντικρίσαμε τοπικά πχ στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής και στην Καπναποθήκη του  Δήμου Κομοτηνής και ο λόγος είναι απλός: Για όσα κτήρια ανεγέρθηκαν προ του 1985 ακολουθήθηκε άλλος αντισεισμικός κανονισμός. Κάθε προγενέστερο κτήριο του 1985 εφ’ όσον ελεγχθεί με τους σήμερα ισχύοντες κανονισμούς, θα αποδειχθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις. Ωστόσο, το 85% των κτηρίων στην Ελλάδα έχει χτιστεί προ του 1985 και, φυσικά, σε κανένα κτήριο δεν έγιναν πρόσθετες εργασίες προκειμένου να ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητά του.

Και τέτοια κτήρια είναι σήμερα λειτουργούντα Διοικητήρια, Νοσοκομεία, Κατοικίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Στρατιωτικά κτήρια κλπ.

Σε υφιστάμενα κτήρια που έχουν ανεγερθεί νομίμως προ του 1985 ή έχουν νομιμοποιηθεί, δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος στατικής επάρκειας, παρά μόνο εάν διαπιστωθούν σημεία τρωτότητας του φέροντος συστήματος, όπως αποκάλυψη οπλισμού, ενανθράκωση του χάλυβα, απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσυναρμολόγηση της μάζας.

Όλα τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά από έναν μηχανικό με σχετική εμπειρία, ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει εάν όντως χρειάζεται μελέτη ελέγχου της στατικής καθώς και εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου από την πρώτη στιγμή της παραχώρησης του παλαιού Νοσοκομείου, δεν έκρυψε την άποψή του για την αξιοποίηση του οικοπεδικού χώρου του Νοσοκομείου, προσβλέποντας ασφαλώς στην κατεδάφιση των υφιστάμενων κτηρίων.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε με δημόσιο λόγο και από τον πρώην βουλευτή Έβρου και πρώην Υποδιοικητή του ΙΚΑ, Γιάννη Καβαρατζή, κάθε μελέτη για την στατική επάρκεια του παλαιού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης είναι περιττή, εφ’ όσον το κτήριο υφίσταται νομίμως και επιφυλάχθηκε να ασκήσει και ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, να αναθέσει μελέτη ελέγχου της στατικής επάρκειας προϋπολογισμού 470.000 ευρώ.

Η Παράταξή μας, τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις του Επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Κατσιμίγα, όσο και με τη στάση του Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστου Χατζηπέμου, εκφράστηκαν κατά της εξόχως δαπανηρής, χρονοβόρου και περιττής μελέτης ελέγχου της στατικής επάρκειας του παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Αντίθετα επισημάνθηκε, η αναγκαιότητα της άμεσης εκπόνησης μελέτης διαρρύθμισης των χώρων, χωρίς παρέμβαση στο φέρον σύστημα των κτηρίων, προκειμένου το ταχύτερο δυνατό αυτά να αποδοθούν για χρήση στην Περιφέρεια, καθώς και για χρήση γραφείων άλλων δημόσιων Υπηρεσιών της πόλης της Αλεξανδρουπολης, όπως στην Αστυνομία, κ.α.,  που μισθώνουν ιδιωτικά κτήρια, αλλά και την αποκατάσταση του αμφιθεάτρου του πρώην κτηρίου της Μοριακής Βιολογίας και την απόδοσή του για χρήση στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης για πολιτιστικές και συνεδριακές εκδηλώσεις.

Η επανάχρηση των κτηρίων είναι μια σημαντική δράση που συνάδει με τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Καλούμε την διοίκηση της Περιφέρειας να σταματήσει άμεσα την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, με την οποία και μειοψηφήσαμε και που η ίδια απέσυρε ύστερα από την δημόσια κατακραυγή και να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Να μεριμνήσει για την άμεση απόδοση των κτηρίων στην Περιφέρεια, από όσους κατέχουν αυθαίρετα διάφορους χώρους και τμήματα των κτηρίων.
  2. Να εκπονηθεί άμεσα κτηριολογική μελέτη που να προβλέπει πως θα διατεθούν τα κτίρια και οι χώροι σε υπηρεσίες ή συλλογικότητες.
  3. Να αναθέσει άμεσα ή να εκπονήσουν οι ίδιες οι υπηρεσίες, μελέτες αλλαγής χρήσης, διαρρύθμισης και ενεργειακής αναβάθμισης.
  4. Να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τις απαραίτητες μελέτες και τα έργα που θα ακολουθήσουν.
  5. Να ερευνήσει τη δυνατότητα ένταξης των έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  6. Να ερευνήσει τη δυνατότητα τμηματικής αποκατάστασης και απόδοσης στις νέες χρήσεις του υφιστάμενου κτηριακού αποθεματικού».

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο