Εκλέγει νέο Προεδρείο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση και από τον Δήμο Ορεστιάδας
Η πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης:
Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Λεωφ. Δημοκρατίας 306), στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, την 09η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να συμμετέχετε στην ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με:
  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
  • τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290),
  • τις αριθ. 932/96599/29.12.2021 και 933/96605/29.12.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, 
προκειμένου, να διεξαχθεί: α. η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, β. η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και γ. η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 933/96605/29.12.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα και να διευκολυνθεί η διαδικασία της εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλείσθε όπως φέρετε μαζί σας: α. πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή  β. αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης  για COVID – 19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της τελευταίας εκδοθείσας ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290) (όπως αυτό τροποποιήθηκε με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 361/04-01-2022 (ΦΕΚ Β΄3)).
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Κολγιώνης Δημήτριος

Η πρόσκληση του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρει:
«Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 9-11, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 09.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 933 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 96605/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και την υπ’ αριθμ. 932 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 96599/29.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ)».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο