Δεκτή η προσφυγή Ζαμπούκη κατά της απόφασης για τη δυτική χερσαία ζώνη 

Νέες «φουρτούνες» στο πολυσυζητημένο θέμα μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης – Το σκεπτικό της απόφασης 

Της Κικής Ηπειρώτου

Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και μέλη της δημοτικής αρχής, με την οποία ζητούνταν η ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπε τη διεκδίκηση της δυτικής χερσαίας ζώνης και τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για το θέμα. Αν και η Αποκεντρωμένη θεώρησε ως «αβάσιμους» τους δύο από τους τρεις λόγους της προσφυγής, εν τέλει την ενέκρινε.
Πιο συγκεκριμένα, με την επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πάρθηκε τον Μάρτιο κι από την οποία απείχαν οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής, είχε εγκριθεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία διεκδίκησης για τον «αποχαρακτηρισμό» της δυτικής χερσαίας ζώνης προκειμένου ο χώρος να αποδοθεί στους πολίτες. Στην ίδια απόφαση προβλέπονταν και η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την προώθηση του αιτήματος (χωρίς τη συμμετοχή του Δημάρχου άλλου εκπροσώπου της δημοτικής αρχής), η οποία μάλιστα επισκέφθηκε τον ΟΛΑ, σε μία συνάντηση, από την οποία δεν παρήχθη κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, αφού ο Οργανισμός δήλωσε αναρμόδιος, ενώ είναι προγραμματισμένη συνάντηση της επιτροπής και με το ΤΑΙΠΕΔ.
Στο αιτιολογικό της προσφυγής του Δημάρχου, μεταξύ άλλων, αναφέρονταν ότι η απόφαση για σύσταση της διαπαραταξιακής επιτροπής δεν έγινε με τον τρόπο που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή μετά από εισήγηση του προέδρου, ενώ τα 3/5 των μελών της εκάστοτε επιτροπής ορίζονται από τον Δήμαρχο  και τα υπόλοιπα από τις παρατάξεις που ψηφίζουν μεταξύ τους. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμαρχος είναι αυτός που εκπροσωπεί τον Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. Έτσι, όπως αναφέρεται στην προσφυγή, τον Δήμο, ενώπιον του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, μπορεί να εκπροσωπεί  μόνο ο Δήμαρχος. Τέλος, όπως επισημαίνεται, στη διαδικασία ψηφοφορίας για το θέμα δεν ζητήθηκε η ψήφος του προέδρου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ναϊτίδη, όπως ορίζει η νομοθεσία.   

Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης 

Α. Ως προς πρώτο λόγο της προσφυγής για την εκπροσώπηση του δήμου και την συγκρότηση της επιτροπής:
«… Η εισήγηση για συγκρότηση της επιτροπής δεν έγινε από τον πρόεδρο ούτε τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, όλα τα μέλη της επιτροπής ορίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο και κανένα από τον δήμαρχο, η επιτροπή συγκροτήθηκε χωρίς την συναίνεση του αποχωρήσαντα δημάρχου και χωρίς την συμμετοχή του ίδιου στην επιτροπή. Δηλαδή διενεργείται όλη η διαδικασία διεκδίκηση και εκτέλεσης του εν λόγω αποχαρακτηρισμού από το δημοτικό συμβούλιο και την συγκροτηθείσα επιτροπή χωρίς την άμεση ή έμμεση προάσπιση των δικαιωμάτων του δήμου από τον δήμαρχο, χωρίς την άμεση ή έμμεση εκπροσώπηση του δήμου από τον δήμαρχο στην επιδιωκόμενη διεκδίκηση από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. καθώς και συγκρότηση επιτροπής χωρίς εισήγηση προέδρου Δ.Σ. και χωρίς να ορίζονται από τον δήμαρχο τα προβλεπόμενα μέλη, κατά παράβαση όλων των ανωτέρω διατάξεων. Κρίνουμε τον πρώτο λόγο της προσφυγής, ως βάσιμο. 

Β. Ως προς δεύτερο λόγο της προσφυγής για την μη εφαρμογή του κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου:
«… Στις ανωτέρω διατάξεις καθορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο δύναται να συγκροτεί επιτροπές χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το είδος, τον αριθμό, το περιεχόμενο και το αντικείμενο των υπό σύσταση επιτροπών. Συνεπώς, ο νόμος παρέχει στο δημοτικό συμβούλιο την δυνατότητα να συγκροτεί όσες επιτροπές επιθυμεί με οποιοδήποτε αντικείμενο και περιεχόμενο για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
Με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου συγκροτούνται μια σειρά από επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010. Οι επιτροπές αυτές συγκροτήθηκαν προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση τις λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου χωρίς να καθορίζονται περιορισμοί και απαγορεύσεις σύστασης άλλων επίτροπων πέραν των καθορισμένων. Άλλωστε, ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύναται να περιορίζει και να καταργεί δικαιώματα που πηγάζουν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου. Βάσει των όλων των ανωτέρω το δημοτικό συμβούλιο δύναται να συγκροτεί και άλλες επιτροπές του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 πέραν αυτών που έχουν συγκροτηθεί με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Κρίνουμε το δεύτερο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο».

Γ. Ως προς τρίτο λόγο της προσφυγής για την συμμετοχή του προέδρου της κοινότητας Αλεξανδρούπολης στην ψηφοφορία:

«Στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι όταν στο δημοτικό συμβούλιο συζητούνται θέματα που αφορούν κοινότητα του δήμου προσκαλείται υποχρεωτικά και ο πρόεδρος της Κοινότητας. Η υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο αφορά μόνο την πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας. Παρέχεται στον πρόεδρο της κοινότητας το δικαίωμα του ψήφου χωρίς να απαιτείται για την λήψη της εν λόγω απόφασης η υποχρεωτική ψήφος του προέδρου της κοινότητας. Βάσει των ανωτέρω ο πρόεδρος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης προσκλήθηκε για να συμμετέχει στην συζήτηση του θέματος που αφορούσε την προσβαλλόμενη απόφαση αλλά αυτός ήταν απών δεν συμμετείχε και συνεπώς δεν ψήφισε κατά την λήψη της απόφασης αυτής χωρίς καμία παραβίαση των εν λόγω διατάξεων περί συμμετοχής και ψήφισης του προέδρου κοινότητας στο δημοτικό συμβούλιο για θέμα που αφορά την κοινότητα. Κρίνουμε το τρίτο λόγο της προσφυγής ως αβάσιμο.
Αποφασίζουμε:
«Αποδεχόμαστε, την από 07-04-2022 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και των λοιπών δημοτικών συμβούλων κατά της αριθμ. 43/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης και ακυρώνουμε την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 43/2022 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την Δυτική Χερσαία Ζώνη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.  Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή». 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο