room-to-grow-bnner

Χάνεται η ευκαιρία για αποκατάσταση των μεταλλείων Κίρκης

Το Υπουργείο Ανάπτυξης απέρριψε το αίτημα χρηματοδότησης των 5 εκ ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί για το μεγάλο αυτό έργο την άνοιξη του 2019
Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία έκρινε ως μη ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου

 

Μία πολύ δυσάρεστη εξέλιξη γύρω από το θέμα της αποκατάστασης των μεταλλείων της Κίρκης αποκαλύπτει η ΓΝΩΜΗ. Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται πως για το έργο της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, τον Απρίλιο του 2019, είχαν εγκριθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Γιώργου Σταθάκη και του Σωκράτη Φάμελλου  κονδύλια ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, τα οποία εξασφαλισθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της «Αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης».

Με εκείνη την ΚΥΑ, αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του έργου ορίστηκαν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ως φορέας υλοποίησης του έργου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ, πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών), ως Τεχνικός Σύμβουλος του φορέα υλοποίησης.

Η δράση αποκατάστασης, που έχει κριθεί ως μείζονος σημασίας για το οικοσύστημα συνολικότερα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού οι ανοικτές «πληγές» των μεταλλείων είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, περιλάμβανε τα εξής μέτρα:

⦁ Επικαιροποίηση των μελετών με ταυτόχρονο έλεγχο, εντοπισμό και καταγραφή της ρύπανσης των εδαφών, ιζημάτων ρέματος, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και κατά δεύτερον των σωρών των αποβλήτων.

⦁ Αποκατάσταση των λεκανών απόθεσης τελμάτων.

⦁ Διαμόρφωση ελεγχόμενου χώρου απόθεσης.

⦁ Διαχείριση των σωρών των εξορυκτικών αποβλήτων.

⦁ Διαχείριση των διαφυγών των τελμάτων και των ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνη.

⦁ Μερική εκτροπή της κοίτης του ρέματος Κιρκάλων (εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με την επικαιροποίηση των μελετών).

⦁ Αποκατάσταση της περιοχής στο μεταλλείο Αγίου Φιλίππου.

 

Η απόφαση απόρριψης

Ωστόσο, με την αρνητική αυτή εξέλιξη, φαίνεται πως χάνεται μία μοναδική ευκαιρία για να κλείσει αυτή η «πληγή» οριστικά. Την απόφαση υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής Γεώργιος Ζερβός. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση αναφέρεται  ότι είχε προηγηθεί αίτημα χρηματοδότησης του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), καθώς και μία πυκνή αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών, για παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων.

Όπως αναφέρεται, αποφασίζεται η «απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων Δημόσιου Ανενεργού Μεταλλείου Κίρκης –Έβρου (Α ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ  5066825 και συνολική δημόσια δαπάνη 5.000.000,00 ευρώ, η οποία  υποβλήθηκε  με  αρ.  πρωτ2903/30.03.2020, στο πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  «Αποκατάσταση  ρυπασμένων  χώρων δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης -Έβρου» για τους κάτωθι  λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β’:  Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων για τους ακόλουθους λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β’-“Αξιολόγηση σε επίπεδο ομάδας κριτηρίων” διότι δεν πληρείται: Το   κριτήριο   της   Πληρότητας   και   Σαφήνειας   του   Περιεχομένου   της   Πρότασης,   υποκριτήριο   Α3:   “Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης”. Δεν τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ειδικότερα δεν εξασφαλίζεται η μελετητική της ωρίμανση  με  τρόπο  και  σε  χρόνο  που  θα  καθιστούσαν  εφικτή  την  ολοκλήρωση  της  πράξης  εντός  της  περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος. Η έλλειψη του ανωτέρου είναι ουσιώδης, καθώς δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κάποια διαδικασία ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της πράξης, όπως έχει σχεδιαστεί, μέχρι 31/12/2023».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο