Αποκεντρωμένη : Ακυρη η εκλογή προεδρείου στο Δήμο Ορεστιάδας

Οι λόγοι

Στην ακύρωση της απόφασης εκλογής νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς δεν διεξήχθη, όπως προβλέπεται, μυστική ψηφοφορία στην περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, μεταξύ άλλων, “... Επειδή, στην αριθμ. 933/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 αναφέρεται ότι «Β΄φάση: εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου «… το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. … Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα, το δημοτικό συμβούλιο επικυρώνει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των υποψηφίων που αναδείχτηκαν από την πρώτη φάση… Επειδή από το Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας της 9ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου,  προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 περ. δ του ν.3852/2010, υπέρ των προτεινόμενων υποψηφίων για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, προκειμένου να εκλεγούν για το κάθε αξίωμα”.

Η  απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την κοινοποίησή της.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο