Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδημάρχων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Μέχρι τις 31/12/2023 παραμένουν στις θέσεις τους οι Αντιδήμαρχοι Ιντζεπελίδου, Δέλκος, Βουρδόλης, Δαστερίδης, Κολγιώνης, Σεφεριάδης – Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους

Με απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, οι έξι Αντιδήμαρχοι του Δήμου συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι το τέλος του 2023, οπότε και ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής.
Έτσι, στην Αντιδημαρχία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης παραμένει η Ελένη Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου, στην Αντιδημαρχία Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, και Ψηφιακού Μετασχηματισμού ο Βασίλης Δέλκος, στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς ο Θεόδωρος Βουρδόλης, στην Αντιδημαρχία Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος ο Ηλίας Δαστερίδης, στην Αντιδημαρχία Φερών και Πρωτογενούς Τομέα ο Δημήτρης Κογλιώνης και στην Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής ο Σάββας Σεφεριάδης.

Αρμοδιότητες Ιντζεπελίδου
Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση και εποπτεία των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
2. Την διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.
3. Την ρύθμιση θεμάτων για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης.
4. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση των Πολιτικών Γάμων
5. Υπογραφή Διατακτικών.
6. Σύναψη συμβάσεων, που μπορούν να διενεργηθούν με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης για προμήθειες, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
7. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμηθειών μέχρι του ποσού που αναφέρει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
8. Υπογραφή Αποφάσεων σχετικών με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου (μεταβολές, εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, κ.λ.π. ).
9. Υπογραφή Στρατολογικών Πινάκων και καταστάσεων ετήσιου Μητρώου Αρρένων
10. Δήλωση ενδιαφερομένων για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειαςμε πολιτογράφηση.
11. Χορήγηση πιστοποιητικών βάσει υπευθύνου δηλώσεως των ενδιαφερομένων ή βάσει ενόρκου κατάθεσης καθώς και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας.
12. Χορήγηση αδειών για εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών (λούνα –πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λ.π, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών και λειτουργίας καταστημάτων ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων, παράτασης λειτουργίας μουσικής, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παιδοτόπων, διαφήμισης, λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, υπαίθριου εμπορίου, τεχνικών παιγνίων,
-Χορήγηση αδειών εκμισθώσεων και μεταβιβάσεων περιπτέρων,
-Χορήγηση βεβαιώσεων άσκησης επαγγελμάτων
– Σφράγιση καταστήματος που λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια.
-Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
– Εκτέλεση αποφάσεων για την ανάκληση και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
– Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας
– Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Κάθε άλλη αρμοδιότητα και υπογραφή εγγράφων σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Έκδοση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκδηλώσεων κ.λ.π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων ,ύστερα από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
13. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας-Αιγιαλού (εκτός της καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας) και Προμηθειών.
14. Εποπτεία και ευθύνη της έκδοσης καρτών στάθμευσης.
15. Υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών
16. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΟΕΥ, δεν θα έχει την αρμοδιότητα που αφορά τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (περ.1).
17. Την οργάνωση, εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
18. Την υπογραφή αδειών γάμου και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης.
19. Τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
20. Τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
21. Την ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
22. Τη χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση της άδειας απόσταξης στέμφυλων για τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης
23. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση

Αρμοδιότητες Δέλκου
Εχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, εποπτεία συντονισμό των υπηρεσιών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας.
3. Τη μέριμνα για την έκδοση αδειών δόμησης και οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για τη μηχανοργάνωση κι εξυπηρέτηση πολιτών.
4. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εισήγησης στην αρμόδια επιτροπή για τυχόν τροποποιήσεις και επεκτάσεις.
5. Την εποπτεία για την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών και σχεδίων στην περιοχή του Δήμου.
6. Την εποπτεία των τεχνικών έργων ως προς τον προγραμματισμό, την υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίησή τους.
7. Την εποπτεία του προγραμματισμού και εφαρμογής του σχεδίου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.
8. Την παρακολούθηση και υλοποίηση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
9. Το συντονισμό και την ψηφιακή λειτουργία της ¨γραμμής του δημότη¨.
10. Τη μέριμνα σχετικά με τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ( άρθρο 17 περ. 1 ¨Αρμοδιότητες στρατηγικής κα μελετών ΤΠΕ¨ του ΟΕΥ)
11. Την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση.

Αρμοδιότητες Βουρδόλη
Επιφορτίζεται με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των τμημάτων που αφορούν στον Πολιτισμό, τον εθελοντισμό και την Νεολαία και ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Την διαχείριση των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου
3. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη Διά Βίου Μάθηση .
4. Την παρακολούθηση και το συντονισμό αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη φύλαξη των σχολικών μονάδων, τη μουσική παιδεία τη δημοτική βιβλιοθήκη και δημοτική πινακοθήκη.
5. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη, απόφαση και πρόταση.

Αρμοδιότητες Δαστερίδη
Έχει αναλάβει:
1. Την Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό ενεργειών που σχετίζονται με θέματα ανακύκλωσης, καθαριότητας, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΧΑΔΑ.
2. Τη διαχείριση τη μέριμνα συντήρησης, ασφάλισης και λειτουργίας του στόλου των οχημάτων του Δήμου.
3. Την υπογραφή πιστοποιητικών για ιδιοκτησία ελαιοκτημάτων.
4. Την υπογραφή αδειών δόμησης και παραχώρησης οικογενειακών τάφων και κάθε έγγραφο σχετικό με τις αρμοδιότητες των Δημοτικών κοιμητηρίων.
5. Την υπογραφή των εντολών μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
6. Την υπογραφή των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
7. Την παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 όπως ισχύει) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
8. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου ανάγκης.
9. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τη φιλοζωία, τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.
10. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.

Αρμοδιότητες Κολγιώνη
Έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Την Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής ενότητας Φερών.
2. Την οργάνωση, εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
3. Τη ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
4. Την υπογραφή αδειών γάμου που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής ενότητας Φερών.
5. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
6. Την ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και εθιμοτυπίας της Δημοτικής ενότητας Φερών.
7. Τη χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση της άδειας απόσταξης στέμφυλων για τη Δημοτική Ενότητα Φερών
8. Συντονίζει και παρακολουθεί θέματα που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό.
9. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες, που δεν περιέχουν γνώμη, απόφαση και πρόταση.

Αρμοδιότητες Σεφεριάδη
Ορίστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, εκτός από τις μελέτες και την εκτέλεση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου
2. Την εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των σχολείων των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
3. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων Οδο-σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
4. Τη μέριμνα για την εκτέλεση μελετών και εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
5. Τη φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών με παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής πεζοδρόμων, δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων καθώς και των υδραυλικών εργασιών
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
7. Την κατασκευή, εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των ραμπών των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας.
8. Την υπογραφή, “ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ”, των Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων για παραβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
9. Την παρακολούθηση διαμόρφωσης προγραμμάτων για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία)
10. Την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο