efhmerida1

Αλεξανδρούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων από το λιμάνι στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Πότε αναμένονται, από πού θα περάσουν – Η απόφαση της Αστυνομίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 48 ωρών στον Δήμο Αλεξ/πολης, προκειμένου να διέλθουν υπερμεγέθη οχήματα (μεταφορά βαρέως βιομηχανικού υλικού) με προορισμό την ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για οχήματα και μηχανήματα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για το έργο ”Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 876 MW, στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής”, με παρόμοια επιχείρηση να είχε στηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο. Οι ρυθμίσεις ξεκινούν από τις 4 τα ξημερώματα της 8ης Μαρτίου και θα ισχύσουν ως τις 4 τα ξημερώματα της 10ης Μαρτίου. Δείτε αναλυτικά τα σημεία από τα οποία θα διέλθουν στην παρακάτω απόφαση:

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
3) Η από 03/03/2023 αίτηση της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με συνημμένες τεχνικές μελέτες (ΦΑΣΗ 1 έως 23) της αναδόχου εταιρίας.
4) Το υπ’ αριθ. 4359/23/471853 από 07-03-2023 αναφορά του Τ.Τ. Αλεξ/πολης.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Άρθρο 1ο
1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την τροποποίηση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις συνημμένες, στην ανωτέρω (3) σχετική, τεχνικές μελέτες για τις ανάγκες μεταφοράς βαρέως βιομηχανικού εξοπλισμού, από τον λιμένα Αλεξ/πολης στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ως εξής:
 Προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων της Λ. Δημοκρατίας, από την συμβολή της με την οδό Δημοκρίτου έως την συμβολή της με την οδό Δήμητρας.
 Προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας της Λεωφόρου Μάκρης, του ρεύματος με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Μάκρη, από την συμβολή της με την οδό Δήμητρας έως την συμβολή της με την οδό Ηλέκτρας.
 Προσωρινός αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της Επαρχιακής Οδού Αύρας –Συκορράχης από την συμβολή της με την Εγνατία Οδό (πόρτα Αυρας 597+200) έως το τέλος του οικισμού Συκορράχης.
 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα της εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς .

2. Η οριζόντια και η κάθετη σήμανση θα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου της μεταφοράς του βιομηχανικού υλικού ανάλογα με την πρόοδο της μεταφοράς και θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το συνημμένο στην ανωτέρω (3) σχετική, τυπικό σχέδιο ΦΑΣΗ 1 έως 23, το οποίο αποτυπώνει τη διάταξη των πινακίδων σήμανσης για προσωρινή διακοπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας επί της Λ. Δημοκρατίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διάβαση του οχήματος, όπου θα μεταφέρει όχημα με το βαρύ βιομηχανικό εξοπλισμό και εν συνεχεία θα αποδίδεται η κυκλοφορία κανονικά στους χρήστες της οδού. Η διάταξη των πινακίδων κάθε φορά θα προσαρμόζεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης εργασιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα προκύπτουν, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στις ιδιοκτησίες τους .
Στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο και ρύθμιση της κυκλοφορίας να γίνεται από σημαιοφόρους.

4. α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.
β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

Άρθρο 2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας και ισχύουν από 04:00 της 08/03/2023 έως την 04:00΄ώρα της 10-03-2023 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.
β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010.
γ. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.
δ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr