efhmerida1

«Ακυρος» ο προϋπολογισμός του δήμου Αλεξανδρούπολης του 2020

Σοβαρό θέμα δημιουργείται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης καθώς ο προϋπολογισμός του δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται «στον αέρα».

Ένας δυνατός «πονοκέφαλος» προκύπτει για τη δημοτική αρχή του Γ. Ζαμπούκη, και μάλιστα παραμονές Χριστουγέννων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έκανε αποδεκτή την προσφυγή του, επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες», πρώην Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του. Με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσει και δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια» με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου, προχώρησε στην ακύρωση των αποφάσεων.

Το σκεπτικό

Επειδή

Στις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι “Το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 227 Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών….”.

Στις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι «Το άρθρο 238 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 238 Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι

οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης….».

Η αριθμ. 563/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναρτήθηκε στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στις 06-12-2019. Η εν λόγω προσφυγή, κατά της ανωτέρω αποφάσεως, πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 29-11-2019 εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών και επομένως είναι εμπρόθεσμη και εξετάζεται περαιτέρω.

Ο προσφεύγων προσβάλλει την αριθμ. 563/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης και ζητά την ακύρωση της διότι δεν τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση η κατατεθείσα από την δημοτική τους παράταξη εναλλακτική πρόταση οικονομικού προϋπολογισμού 2020.

Από τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 προκύπτει “8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.”.

Η δημοτική παράταξη του προσφεύγοντα κατέθεσε στο πρωτόκολλο του δήμου Αλεξανδρούπολης εναλλακτική πρόταση η οποία έλαβε αριθμ. πρωτοκόλλου 35459/13- 11-2019. Η οικονομική Υπηρεσία του δήμου στις 14-12-2019 εξέδωσε εισήγηση επί της ανωτέρω εναλλακτικής πρότασης για τον προϋπολογισμό έτους 2020. Στο αριθμ. 37690/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρεται ότι “…..Ο Δ/ντής των Οικονομικών Υπηρεσιών,….., ετοίμασε και υπέγραψε την εισήγηση για την εναλλακτική πρόταση της ως άνω παράταξης με ημερομηνία 14-12-2019…..Από την θεσμική ιδιότητα που φέρει ο καθένας και η καθεμία στο Δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, δεν προκύπτει ποιος άλλος/άλλη θα μπορούσε να εισηγηθεί την εναλλακτική πρόταση της παράταξης “Πόλη και Πολίτες – Βαγγέλης Λαμπάκης και να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις επ΄ αυτής…….προ της συνεδριάσεως, το pdf αρχείο με τίτλο “Εναλλακτική πρόταση Προϋπολογισμού” είχε συμπεριληφθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “e-meeting collaboration platform”, μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχετικά αρχεία οπότε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είχαν πρόσβαση σε αυτή…..”.

Στο εισηγητικό μέρος της αριθμ. 563/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρεται “….Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τον κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, να παραμείνει στην συνεδρίαση, καθώς είχε καταθέσει εναλλακτική πρόταση για συζήτηση….”.

Με την αριθμ. 563/15-11-2019 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς τα μέλη της δημοτικής παράταξης του προσφεύγοντα που είχαν αποχωρίσει πριν την συνεδρίαση, συζήτησε και ψήφισε μόνο την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020. Δεν τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση η εν λόγω εναλλακτική πρόταση. Στις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4623/19 προβλέπεται η κατάθεση της εναλλακτικής πρότασης στο δημοτικό συμβούλιο να συνοδεύεται μόνο από την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. επ΄ αυτής από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εναλλακτική πρόταση κατατέθηκε στην δημοτική αρχή, εκδόθηκε από την οικονομική υπηρεσία η απαιτούμενη από το νόμο εισήγησή της, αναρτήθηκε στον κόμβο προς ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. και ήταν σε γνώση του προέδρου του Δ.Σ. Συνεπώς, η κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση υποβλήθηκε σύμφωνα με το οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1α και 1β του άρθρου 12 του Ν. 4623/19.

Η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε χωρίς να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση η κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε, την από 29-11-2019 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή του δημοτικού συμβούλου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη κατά της αριθμ. 563/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την α) έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και β) έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020 του δήμου Αλεξανδρούπολης και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.  Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr