5 προσλήψεις στον Έβρο από την Υπηρεσία Ασύλου

Θέσεις σε Αλεξανδρούπολη και Φυλάκιο Ορεστιάδας ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Την πρόσληψη 5 ατόμων στον Έβρο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, για το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, θα προσληφθούν 3 άτομα στην ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. Στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Ορεστιάδας θα προσληφθούν 2 άτομα στην ίδια ειδικότητα. Και οι 5 προσλήψεις θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

pinakas

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Έλληνες πολίτες

2. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει:

α) να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων που αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης Υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα αναφερόμενα ως άνω εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πρόσληψης, αποκλείονται όμως αν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ιδιωτικού έργου ορισμένου χρόνου δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

β) να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους.
γ) να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Αστικού Κώδικα)

δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 εως 65 ετών.

3. Τα απαιτούμενα για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π. Κανελλοπούλου 2 ΤΚ 10177) και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.asylo.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  20/8/2016 έως 29/8/2016.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο