4 προσλήψεις από το Δήμο Ορεστιάδας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας εξέδωσε προκήρυξη για τη στελέχωση της «∆οµής Σίτισης του ∆ήµου».

Η υποβολή αιτήσεων για τις δύο θέσεις Μαγείρων και τις δύο θέσεις Οδηγών που θα προσλάβει, ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή (5/5).

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων θα κλείσει τη Δευτέρα 15 Μαΐου. Θα γίνονται δεκτές από τις 7:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του δήμου Ορεστιάδας, στα παλαιά δικαστήρια.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνοµαρτύρων 98, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ορεστιάδας υπόψη κ.Λουλούδη ∆έσποινα (τηλ. επικοινωνίας: 2552028642). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

INFO:

Οι θέσεις της προκήρυξης

2 θέσεις ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2  ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Με Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄(C) Κατηγορίας

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράµµατος

 

 

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr