14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διδυμοτείχου  

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων, Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (χειρώνακτες) , σε δύο στάδια ,ήτοι επτά (7) άτομα σε πρώτη φάση και επτά (7) σε δεύτερη φάση ,για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου ο Δήμος Διδυμοτείχου να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα τα περιαστικά άλση και δάση, που βρίσκονται στη διοικητική του περιφέρεια (άλσος Τσίγγλας, άλσος Πετράδων, δάσος Μεταξάδων) από την ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες -λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προβεί σε δράσεις πυρασφάλειας δύο φάσεων όπως καθαρισμοί βλάστησης , αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών καθώς και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών .

Α ‘. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Β’. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Για τους ΥΕ-Γενικών καθηκόντων (χειρώνακτες) (14 θέσεις) δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα βάσει του άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997.

Γ’. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Προτάσσονται κατά σειρά
1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ‘Εβρου.
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

Δ ‘. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο.4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 28 /6 /2018 έως και 29 /6 /2018.

Ε ‘. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
    2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε -γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και -δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  2. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.
    4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)
    5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του