efhmerida1

«Τρέχουν» θέσεις εργασίας στον Έβρο

6 άτομα προσλαμβάνει το «Πολυκοινωνικό» για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δ. Αλεξανδρούπολης.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «κέντρο κοινωνικής προστασίας – αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος» (με δ.τ. «πολυ-κοινωνικο») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»), που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Οι θέσεις:

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης»

 • ΠΕ Ψυχολόγων
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Κοινωνικής εργασίας
 • ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

Για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης»

 • ΠΕ Κοινωνικής εργασίας
 • ΔΕ Διαμεσολαβητών και ελλείψει αυτού ΥΕ Διαμεσολαβητών

Διάρκεια σύμβασης : Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», Γ. Καρτάλη 2, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψη κας Μοσχίδου Ανδρομάχης  (τηλ. επικοινωνίας: 2551053225).

Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ.                     ΣΟΧ 1/2017, η οποία θα είναι αναρτημένη στην έδρα  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Δ/νση:  Γ. Καρτάλη 2),στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (Εθν. Αντίστασης 106), για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr).

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 θέσεις Φροντιστή/Επιμελητή.

Θέση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών νοσηλευτικής, παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώσεις Ά βοηθειών
 • Γνώσεις νοσηλευτικής
 • Άδεια οδήγησης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εθελοντική εργασία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 31/03/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsisalex@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Γιατροί σε Περιφερειακά Ιατρεία Δήμων του Έβρου και το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης 

Στην προκήρυξη περί των 2.700 κενών και κενούμενων θέσεων Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Η προκήρυξη «τρέχει» από τις 14 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 28η Μαρτίου 2017.

Στον Έβρο ανοίγονται θέσεις για στελέχωση περιφερειακών ιατρείων Βάλτου, Καβύλης, Μάνης, Πετράδων, Πετρωτών, Κυπρίνου που εντάσσονται στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, στα Περιφερειακά Ιατρεία Λαβάρων και Πρωτοκκλησίου που εντάσσονται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου αλλά και στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής,  οι ιατροί  υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου  και οι ιατροί επί θητεία.  Οι  ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής  προηγούνται των  ιατρών  υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Επίσης, ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην  παρούσα προκήρυξη.

Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν και ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011. Θα καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν) ενώ απαραίτητη  προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία).

Οι θέσεις στον Έβρο όπως αναγράφονται στην προκήρυξη

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΒΑΛΤΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ #ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο Ι ΚΑΒΥΛΗΣ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΜΑΝΗΣ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΕΤΡΑΔΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΕΤΡΩΤΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΛΑΒΑΡΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Σ ΠΕΔΥ Κέντρο Υγείας ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν). Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία). 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. 3. Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής προηγούνται των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. 4. Ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.

 • Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ – Κέντρα Υγείας στα οποία υπάρχει επισήμανση με δίεση (#), θα καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ

Όλη η προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.healthview.gr/wp-content/uploads/2017/03/prokiryxi-martioy-2017.pdf

5 θέσεις στον χώρο της δικαιοσύνης στον Έβρο

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 προκήρυξη , για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων για γραμματείς, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά προσλήψεις ΠΕ γραμματέων όπου θα καλύψουν θέσεις στα δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας ενώ είχε εκδοθεί η προκήρυξη αλλά με απόφαση τοου υπουργείιου Δικιαοσύνης είχε ανακληθεί. Συγκεκριμένα απο το ΑΣΕΠ επισημαίνεται ότι προηγούμενη Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/23-1-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακλήθηκε στις 13-2-2017 (ΦΕΚ 6/13-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
ΠΕ Γραμματέων Εισαγγελία πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης 2

ΠΕ Γραμματέων Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1

ΠΕ Γραμματέων Πρωτοδικείο Ορεστιάδας 1

ΠΕ Γραμματέων Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 1

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr