Στον «αέρα» η προκήρυξη για νέους Διοικητές στα Νοσοκομεία

Το Υπουργείο Υγείας ψάχνει τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις νέες διοικήσεις και στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου
Θετικός στο να υποβάλλει υποψηφιότητα για να συνεχίσει στο ΠΓΝΑ ο Διοικητής Δημήτρης Αδαμίδης

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο, δημοσίευσε χθες το Υπουργείο Υγείας.

Ο νυν Διοικητής του ΠΓΝΕ Δημήτρης Αδαμίδης, μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», σημείωσε πως εφόσον πληροί τα κριτήρια της προκήρυξης, είναι θετικός στο να υποβάλλει την υποψηφιότητά του, προκειμένου να συνεχίσει στο συγκεκριμένο πόστο.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που υπογράφει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με ημερομηνία 13/9/2019, απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).

Επισημαίνεται ακόμη πως δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

Η παραπάνω διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο από τις αναφερόμενες κενές ή κενούμενες θέσεις στην παρούσα.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο