Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Διδυμοτείχου

O δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 4 ατόμων, Ειδικότητας ΔΕ Οικοδόμων & 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Βοηθητικό Προσωπικό σε χειρωνακτικές εργασίες) , για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.

Α ‘. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα

Β΄. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τους ΔΕ Οικοδόμων απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας κτίστη ή Τοιχοποιιών & Επιχρισμάτων ή Εργασιών οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος ή Γυψαδόρου – Σοβατζή ή Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή Μαρμαροτεχνίας ή Τεχνίτης Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Για τους ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Βοηθητικό Προσωπικό σε χειρωνακτικές εργασίες) δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Γ’. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Προτάσσονται κατά σειρά

  1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
  2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ΄Εβρου.
  3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 20-4-2018 έως και 23/04/2018.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο