Πασχαλινό “δώρο” οι νέες ευκαιρίες για εργασία

Προσλήψεις στα μουσεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου

 Επιστημονικό προσωπικό, τεχνίτες και φύλακες ζητά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου – 1 θέση και στον αρχαιολογικό χώρο Σαμοθράκης.

Σε δώδεκα προσλήψεις θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, για να καλύψει τις ανάγκες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου και του Αρχαιολογικού Χώρου στο νησί της Σαμοθράκης.

7 προσλήψεις στο νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Στο νέο μουσείο της Αλεξανδρούπολης θα γίνουν προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σκοπό την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για το έργο της υλοποίησης της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, με τη μέθοδο της αρχαιολογικής επιστασίας και πόρους από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για συνολικά 7 προσλήψεις, στις παρακάτω ειδικότητες:

-1 θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους
-1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγος
-1 θέση ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα
-1 θέση ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α
-1 θέση ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
-2 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνίτες

Προσόντα και προθεσμίες 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 681 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψιν κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510.26103).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 11/04/2017.

Τα βασικά προσόντα για τους ενδιαφερόμενους, είναι:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου και αρχαιολογικός χώρος Σαμοθράκης

 Αγώνα δρόμου δίνει η Εφορία Αρχαιοτήτων για τις νέες προσλήψεις στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, το οποίο λόγω λήξης των συμβάσεων των φυλάκων εδώ και λίγες μέρες δεν λειτουργεί. Με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες, ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων. Με την ίδια προκήρυξη, ανακοινώνεται και η πρόσληψη ενός ατόμου στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης.

Για Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου Έβρου:

3 θέσεις με ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (κωδικός 101-103)

1 θέση με ειδικότητα ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Για τον Αρχαιολογικό χώρο Σαμοθράκης   (κωδικός 102)

1 θέση με ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017.

Προσόντα για η κάλυψη θέσεων

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για τη θέση ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

  • Για τις θέσεις με κωδικό 101&102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Έβρου, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, λόγω παραμεθόριου (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012).
  • Για τη θέση με κωδικό:103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της Νήσου Σαμοθράκης, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, λόγω παραμεθόριου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 68132 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103).

18 προσλήψεις στο δήμο Ορεστιάδας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά από έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στις 4 Απριλίου 2017, εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων, 16 ΥΕ εργατών και 2 ΔΕ Οδηγών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Με βάση το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τον Σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, θα πρέπει ο Δήμος Ορεστιάδας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Έτσι, προχώρησε στην έγκριση πρόσληψης δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 206 του Ν.3584/2007) και δεκαέξι (16) ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας) 2) δύο (2) Οδηγούς (ΔΕ) (πυροπροστασίας) Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.

Σημειώνεται πως η αντιπυρική περίοδος ορίζεται κάθε χρόνο, από 1/5 έως 31/10 διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας πρέπει να προβούν σε σειρά επεμβάσεων ούτως ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση και καταστολή των πυρκαγιών.

Για την πρόληψη πυρκαγιών είναι απαραίτητη η εκτέλεση των παρακάτω απαραίτητων εποχικών εργασιών, από τα άτομα που θα προσληφθούν:

α] καθαρισμός παλαιών σκουπιδότοπων από εύφλεκτα υλικά και βλάστηση

β] καθαρισμός περιμετρικά των container συγκέντρωσης σκουπιδιών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου

γ] καθαρισμός από εύφλεκτα υλικά και βλάστηση αλσυλλίων (αλσύλλιο Λεπτής, Αλσύλλιο Στέρνας, Αλσύλλιο Μεγ. Δοξιπάρας, Αλσύλλιο Πενταλόφου, Αλσύλλιο Σπηλαίου και Αλσύλλιο Δικαίων και χώρος αναψυχής Καστανεών)

δ] φύλαξη κεντρικού σκουπιδότοπου μετά το οριστικό κλείσιμο για την αποφυγή εκ νέου απόρριψης απορριμμάτων

ε) καθαρισμός αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας και

στ) καθαρισμός βλάστησης πέριξ της μονής Αγίας Σκέπης – Παρασκευής στην Βύσσα.

RadioEvros.gr

 

Ποινική δίωξη κατά 41 δημοτικών συμβούλων της Αλεξανδρούπολης

Προκήρυξη για μία θέση Δικηγόρου στο δήμο Αλεξανδρούπολης

Υποβολή αιτήσεων έως 4/5/2017

Μία  θέση δικηγόρου για τις ανάγκες του δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ο δήμαρχος. Αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η νομική υποστήριξη του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και των εκάστοτε Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων αυτού και  ειδικότερα:

– Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων

– Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του ∆ήμου καθώς και τα νομικά πρόσωπα για την

διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.

– Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν τον ∆ήμο.

– Η νομική εκπροσώπηση του ∆ήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών.

– Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής.

β) Να είναι δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν  απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ε) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 125 6/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο  Αλεξανδρούπολης (αρμόδια κα Ειρήνη Παπαδοπούλου , τηλ.2551064161κατά τις εργάσιμες ημέρες και ωρες 08:00 έως 14:00, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 306).

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 2 γιατρούς του ΕΣΥ στο ΠΓΝΕ Ως τις 25/4

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 2 θέσεις γιατρών ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μία θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΩΡΛ για το ΩΡΛ τμήμα ΕΣΥ και μία θέση επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παθολογίας για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 25η Απριλίου 2017.

Επίσης, για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 1 επιμελητή Β΄ ειδικότητας αναισθησιολογίας λήγει την 20η Απριλίου 2017. Πληροφορίες στο τηλ. 2553350150.

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Α. www.pgna.gr.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr