Οριακή η καθημερινή λειτουργία του Δ.Π.Θ. λόγω υποχρηματοδότησης

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η καθημερινή λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λόγω της διαρκώς μειωμένης κρατικής επιχορήγησης που δεν επιτρέπει στο ίδρυμα να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές ανάγκες του.

Το θέμα προβλημάτισε έντονα τη Σύγκλητο, η οποία πριν λίγες μέρες, σε συνεδρίασή της, ενέκρινε τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου για το 2018. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναλύεται ως εξής:

Έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς

Τα μέλη της Συγκλήτου επισημαίνουν πως η συνεχής μείωση της επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αντιμετώπιση των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών και μηδενίζει πρακτικά τις καθαρά ακαδημαϊκές δαπάνες, με συνέπεια την αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος, η οποία καθιστά πλέον την καθημερινή λειτουργία του οριακή.

«Με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου μας, η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος που απορρέουν από τη γεωγραφική του θέση και το γεγονός ότι στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν δεκαοκτώ Τμήματα, οκτώ Σχολές, τα οποία βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, καθώς και ότι ως δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές φοιτητικής μέριμνας για όλους τους φοιτητές του, επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη άλλων πηγών εσόδων, π.χ. από δωρεές, χορηγίες κ.λπ».

Ύστερα από τα παραπάνω η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου μας και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Κική Ηπειρώτου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο