Νόμιμη η εκλογή προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Απέρριψε την προσφυγή Μιχαηλίδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Κανονικά οι συνεδριάσεις.

Απορρίφθηκε η προσφυγή του επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΣΑ» Παύλου Μιχαηλίδη σχετική με την εκλογή προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Μιχαηλίδης είχε υποστηρίξει πως η διαδικασία δεν έγινε βάσει των όσων ορίζει ο «Καλλικράτης».

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης: «Αποδεικνύεται ότι διενεργήθηκαν και οι δύο φάσεις της ψηφοφορίας, από τις οποίες η α’ φάση ήταν φανερή και η β’ φάση έγινε με μυστική ψηφοφορία και δεν προέκυψε ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα συνεχιστούν κανονικά.

Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης

«…Ο κ. Μιχαηλίδης Παύλος άσκησε προσφυγή κατά της εκλογής του Προεδρείου διότι θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από την πλειοψηφούσα παράταξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10.

Από το αριθμ. 10455/13-3-2017  απαντητικό έγγραφο με τις απόψεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του πρακτικού της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκλογή Προεδρείου Δ.Σ Αλεξανδρούπολης, καθώς και τα ψηφοδέλτια της Β” φάσης ψηφοφορίας για την εκλογή Προεδρείου από 5-3-2017 έως 31-8-2019 που ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας, δεν αποδείχτηκε ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 64 του Ν. 3852/10 και στη σχετική εγκύκλιο 30565/43 εγκ./6-8-2014 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ισχυρίζεται ο προσφεύγων.

Επειδή από το άρθρο 64 του Ν. 3852/10, όπως ερμηνεύτηκε από την εγκύκλιο 30565/43 εγκ. /6-8-2014 προκύπτει ότι: «Το είδος της ψηφοφορίας στην α’ φάση για την εκλογή του συμβούλου που θα είναι υποψήφιος για το αξίωμα του Προεδρείου μπορεί να είναι μυστική ή φανερή και αυτό αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων παρατάξεων».

Επειδή από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό αποδεικνύεται ότι από την πλειοψηφήσασα παράταξη προτάθηκε ένας και μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και αυτός ήταν ο κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος.

(σελ. πρακτικού 4 «Δήμαρχος: Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να ‘χει αντίρρηση από την παράταξη μας, προτείνουμε για υποψήφιο Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Γκοτσίδη.

Φαλέκας: Κύριε Δήμαρχε Λόγω του ότι μπορούσαν να Θέσουν υποψηφιότητα, δεν έχει Θέσει κανείς υποψηφιότητα, γι’ αυτό προχωρούμε).

Επίσης από το ανωτέρω Πρακτικό αποδεικνύεται ότι η πλειψηφήσασα παράταξη, όπως είχε νόμιμο δικαίωμα, επέλεξε να κάνει φανερή ψηφοφορία όπως προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό και συγκεκριμένα το απόσπασμα στη σελ. 5 από τη σχετική αναφορά του Προεδρεύοντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Φαλέκα, ο οποίος είπε τα εξής: «Για να μη γίνεται παρεξήγηση, παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να ακούσετε μία φράση από το Προεδρείο: Η πλειοψηφούσα παράταξη έχει και αυτό το δικαίωμα, το οποίο δε μας έχει ζητηθεί από την αρχή, το είδος της ψηφοφορίας, μυστική ή φανερή στη φάση αυτή, αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων

Απορρίφθηκε η προσφυγή του επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΣΑ» Παύλου Μιχαηλίδη σχετική με την εκλογή προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

Παρατάξεων, άρα η παράταξη για τον Πρόεδρο έχει αποφασίσει φανερά και δεν επιθυμεί να προχωρήσει η διαδικασία, άρα καταγράφεται και έχει τελειώσει  ομόφωνα ο κ. Γκοτσίδης είναι υποψήφιος Πρόεδρος».

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο προεδρεύων κατακύρωσε την ομόφωνη βούληση των μελών της πλειοψηφούσας παράταξης για την ανάδειξη προφορικά του υποψηφίου προέδρου, αποτυπώνοντας πλήρως την βούληση όλων των μελών της, μόνο για το πρώτο στάδιο της ανάδειξης του υποψηφίου προέδρου.

Επειδή από το πρακτικό εκλογής του Προεδρείου του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης προκύπτει ότι μετά την α’ φάση ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 28 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνο του Χρήστου, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό και συγκεκριμένα το απόσπασμα στη σελ. 6 προκύπτει ότι μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της β’ ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι διενεργήθηκαν οι δύο φάσεις της ψηφοφορίας, από τις οποίες η α’ φάση ήταν φανερή και η β’ φάση έγινε με μυστική ψηφοφορία και δεν προέκυψε ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την προσφυγή του κ. Μιχαηλίδη Παύλου κατά της αριθμ. 97/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και επικυρώνουμε την αριθμ. 97/2017 απόφαση του Δημοτικού ΣυμΒουλίου Αλεξανδρούπολης».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο