«Νέο πλήγμα για τις μικρομεσαίες – μη εισηγμένες επιχειρήσεις»

Για «εξόφθαλμα άδικη μεταχείριση σε βάρος των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, με αφορμή τα όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τη Δευτέρα από τη Βουλή, αναφορικά με τη «χαοτική διαφορά» στη φορολογία των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Τοψίδης, η νομοθετική αυτή μεταρρύθμιση πλήττει για ακόμη μια φορά τις μικρομεσαίες – μη εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά κανόνα εδρεύουν οι εισηγμένες εταιρίες, αφού οι μεν εισηγμένες καταβάλουν φόρο 5% για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, ενώ οι μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες διπλάσιο φόρο 10%.

Το Επιμελητήριο ζητά από το υπουργείο «να αποκατασταθεί άμεσα η κατάφορη αυτή αδικία εις βάρος των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, οι οποίες αποτελούν εξίσου ισχυρό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, βασικό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας».

Η επιστολή Τοψίδη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 353 τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικότερα, μετά το άρθρο 71 του νόμου 4172/2013 (167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται τα άρθρα 71 Α, 71Β και 71Γ.
Στο άρθρο 71 Β και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται ότι:

1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικό διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α’96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (Α’ 173).

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Περαιτέρω, στο άρθρο 71Γ και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται ότι:

1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικά του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1949 (Α’ 96) και τα αποθεματικά της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ’ έναν μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις υφίσταται χαοτική διαφορά μεταξύ εισηγμένων ανωνύμων και μην εισηγμένων ανωνύμων εταιριών και εξόφθαλμα άδικη μεταχείριση σε βάρος των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών. Οι μεν εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες καταβάλουν φόρο 5% για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Οι δε μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες διπλάσιο φόρο 10% για κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων με υποχρέωση ταυτόχρονα, ισόποσης καταβολής μετρητών για αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους.

Η νομοθετική αυτή μεταρρύθμιση πλήττει για ακόμη μια φορά τις μικρομεσαίες – μη εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά κανόνα εδρεύουν οι εισηγμένες εταιρίες. Για λόγους, λοιπόν, χρηστής διοίκησης, ισονομίας και αθέμιτου ανταγωνισμού θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η κατάφορη αυτή αδικία εις βάρος των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, οι οποίες αποτελούν εξίσου ισχυρό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, βασικό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο