efhmerida1

Νέες θέσεις εργασίας στον Έβρο

Αρκετές είναι οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στον Έβρο, τόσο στους δήμους όσο και στη σχολή αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Αρχικά, στο δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.

Οι ειδικότητες που προκηρύχθηκαν:

ΤΕ Καθηγητής βιολιού    1
ΤΕ Καθηγητής βιολοντσέλου    1
ΤΕ Καθηγητής κιθάρας    3
ΤΕ Καθηγητής φλάουτου    1
ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας -Μελοδραματικής    1
ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής    1
ΤΕ Καθηγητής Ανώτ. Θεωρητικών  1
ΔΕ Επιμορφωτή-διδάσκοντα Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας  1
ΔΕ Δάσκαλος Μοντέρνων Κρουστών 1
ΔΕ Δάσκαλος Ηλεκτρικής Κιθάρας   1
ΔΕ Δάσκαλος Ακκορντεόν  1
ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσ. Οργάνων (μπουζουκιού) 1
ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής -Προπαιδείας 1

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

Επικουρικά προσόντα
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
Για τις ειδικότητες των εγχόρδων (βιολί, βιολοντσέλο) θεωρείται αναγκαία η διαθεσιμότητα για απασχόληση 25 ωρών εβδομαδιαίως.

2. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα που αναφέρεται στα προσόντα των υποψηφίων , πιστοποιείται με
αποδεικτικά στοιχεία.

3. Κοινωνικά οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-
μονογονέας- γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), άνεργος .

4.  Εντοπιότητα (αν υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος, στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και στο Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064190, 25510641219, 2551064298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προσλήψεις στη ΔΗΚΕΠΑΟ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας αναζητά διδακτικό προσωπικό (10 άτομα) και δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας αναζητά διδακτικό προσωπικό (10 άτομα) και δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές.

Συγκεκριμένα, η ΔΗΚΕΠΑΟ προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2017 -2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), δύο ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  και τριών ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Παράλληλα, η επιχείρηση προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2016 – 2017 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 8 Σεπτεμβρίου 2017 έως 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

15 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και για δέκα ημέρες γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού, που προκηρύχθηκαν για τη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και για δέκα ημέρες γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού, που προκηρύχθηκαν για τη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. Οι συμβάσεις θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) μάγειρες, τέσσερις (4) τραπεζοκόμους, τέσσερις (4) λαντζιέρηδες, έναν (1) νοσηλευτή, έναν (1) ηλεκτρολόγο και έναν (1) υδραυλικό.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΤ

α απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 και το αναπόσπαστο τμήμα αυτής «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο Χιλ. Ε.Ο. Διδ/χου- Μεταξάδων και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου στο δημοτικό κατάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο Χιλ. Ε.Ο. Διδ/χου- Μεταξάδων και ειδικότερα στο Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών (Πληροφορίες: από τον Διοικητή της υπηρεσίας μας Α/Υ κ. Κωνσταντίνο ΒΛΑΧΟ και από τον Υπαστυνόμο Α΄ κ. Ευάγγελο ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ στα τηλέφωνα 25530-26688 και 26686-26681-3), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας  και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος της έδρας της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

 

Προσλήψεις στην υγεία

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους/ες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, των κάτωθι ειδικοτήτων

1. Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (Μ.Ε.Θ.)
2. Παιδιατρικής
που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, μετά από κλήρωση, ως μέλη-εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων Ιατρών με ανοιχτές προκηρύξεις στη διαδικασία πλήρωσης των κάτωθι θέσεων με βαθμό Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β, ως ακολούθως:

για το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης), πλήρωση δύο (2) θέσεων, ήτοι:
1. μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
2. μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παιδιατρικής (για την Μ.Ε.Ν.Ν.)

για το Γ.Ν. Δράμας, πλήρωση πέντε (5) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Γ.Ν. Καβάλας, πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.) 3

για το Γ.Ν. Κομοτηνής, πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Γ.Ν. Χαλκιδικής, πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Γ.Ν. Ξάνθης, πλήρωση μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Γ.Ν. Σερρών, πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

για το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», πλήρωση εννιά (9) θέσεων, , ήτοι:
1. τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
2. πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής (για την Μ.Ε.Ν.Ν.)
3. πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής
και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ορισμό δύο (2) μελών-εισηγητών και των αναπληρωτών τους ανά ειδικότητα και ανά Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/δήλωση για περισσότερες από μία θέσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών, ήτοι από Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους αρ.16, Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις/δηλώσεις ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων Αριστοτέλους αρ. 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Δίνεται η δυνατότητα αποστολής της αίτησης/δήλωσης και με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 2313-327833, υπό την προϋπόθεση να ενημερωθεί τηλεφωνικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2313-327896) της Δ.Υ.Πε., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λήψη της αίτησης / δήλωσης.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr