Με Ανανεώσιμες Πηγές δημόσια κτίρια της Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός», υλοποιούν την Πράξη με τίτλο «Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 759.160,96 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια τα οποία φιλοξενούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από δομές που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανούπολης, και Σαμοθράκης κκ Άνθιμος σε σχετική δήλωση του αναφέρει «είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την έγκριση και την υλοποίηση αυτής της Πράξης γιατί μέσω των προβλεπόμενων παρεμβάσεων βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής τόσο για τα μέλη του ιδρύματος όσο και για τα μέλη και τους επισκέπτες λοιπών κτιρίων που φιλοξενούν τις κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης».

Ο Υπεύθυνος της Πράξης κ. Ιωάννης Φαλέκας Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης μιλώντας για την εγκεκριμένη Πράξη δήλωσε: «Το επιδεικτικό αυτό έργο μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του μικροκλίματος της περιοχής μας. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 927,69 MWh/έτος, καθώς και στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 228,17 tn/έτος»

Τα κτίρια καθώς και οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι:

• το Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ,

• ο Α’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,

• ο Β’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ

• ο Ζ’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp,  φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp, και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ,

• ο Β’ Παιδικός Σταθμός Φερών, όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,

• το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp, και σύστημα λέβητα βιομάζας ισχύος για θέρμανση,

• το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp,

• το Α΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα λέβητα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα εγκατασταθεί μετρητικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις παρεμβάσεις.

Τέλος, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδρομές στους χώρους των παρεμβάσεων.
Η Πράξη υλοποιείται από 01 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου 2017.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο