«Καμπανάκι» από τους ερασιτέχνες αλιείς της Θράκης

 Επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς έστειλαν στην οποία εκφράζουν προβληματισμό για την ενδεχόμενη εφαρμογή περιορισμών στις νέες περιοχές Natura. «Η ύπαρξη του ερασιτέχνη αλιέα στο Θρακικό πέλαγος αποτελεί εθνική ανάγκη – Οι ερασιτέχνες αλιείς προσφέρουν ανιδιοτελώς σημαντική βοήθεια στη διατήρηση και προστασία των ειδών»

Της Κικής Ηπειρώτου

Τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η ενδεχόμενη εφαρμογή περιορισμών αλιείας στις νέες περιοχές Natura, εκφράζουν σε κοινή τους επιστολή προς αρμόδια υπουργεία, βουλευτές και φορείς, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Υποβρύχιων Αλιέων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Θρακικού Πελάγους, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νομού Ξάνθης και ο σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νομού Έβρου.
Όπως επισημαίνουν οι αλιείς,  η ερασιτεχνική αλιεία, σε οποιαδήποτε μορφή της (υποβρύχια, παράκτια, κτλ ), δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κίνδυνο για τα είδη που στοχεύει να προστατεύσει το δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή του θρακικού πελάγους.  «Απεναντίας, αμέτρητες είναι οι αναφορές, όπου ερασιτέχνες αλιείς εντόπισαν και διέσωσαν με τα ερασιτεχνικά τους σκάφη, από σίγουρο θάνατο, τόσο χελώνες όσο και κητώδη θηλαστικά, μπλεγμένα σε εγκαταλελειμμένα δίχτυα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι αλιείς επικαλούνται και λόγους εθνικής ανάγκης που επιβάλουν την παρουσία τους στο θρακικό πέλαγος. Σε σχετικό υπομνημα που καταθέτουν μαζί με την επιστολή τους, όπως τονίζουν, «καταδεικνύεται το γεγονός ότι τα Τουρκικά σκάφη μέσης αλιείας που δρουν καθημερινά στα διεθνή ύδατα του Θρακικού Πελάγους ξεπερνούν το 60% του συνολικού στόλου».
Συγκεκριμενα, οι σύλλογοι των ερασιτεχνών αλιέων επισημαίνουν, μεταξύ άλλων:

«Τα θαλάσσια είδη τα οποία στοχεύει να προστατεύσει το δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή του Θρακικού πελάγους, σύμφωνα με τη Παραδοτέο Γ7 της Μελέτης 1 του έργου της εποπτείας του ΥΠΕΚΑ, είναι τα κητώδη – είδη δελφινιού (Phocoena Phocoena , Tursiops Truncatus , Delphinus Delphis), οι θαλάσσιες χελώνες Caretta Caretta και Chelonia Mydαs καθώς και τα είδη ορνιθοπανίδας Phalacrocorax Aristotelis και Puffinus yelkouan.
Η ερασιτεχνική αλιεία, σε οποιαδήποτε μορφή της (υποβρύχια, παράκτια, κτλ ), δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κίνδυνο για τα παραπάνω είδη.
Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ερασιτεχνικό εργαλείο και ΚΑΝΕΝΑΣ τρόπος ερασιτεχνικής αλιείας που:
(1) να τραυματίζει ή να θανατώνει τα παραπάνω είδη.
(2) να ενοχλεί την ομαλή διαβίωση τους.
(3) να υποβαθμίζει το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν.
(4) να ανταγωνίζεται τα παραπάνω είδη.
Απεναντίας, αμέτρητες είναι οι αναφορές, όπου ερασιτέχνες αλιείς εντόπισαν και διέσωσαν με τα ερασιτεχνικά τους σκάφη, από σίγουρο θάνατο, τόσο χελώνες όσο και κητώδη θηλαστικά, μπλεγμένα σε εγκαταλελειμμένα δίχτυα».

Οι αλιείς, ολοκληρώνουν την επιστολή τους διατυπώνοντας τις εξής διαπιστώσεις και συμπεράσματα:

«Η ύπαρξη του ερασιτέχνη αλιέα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στον οποιονδήποτε θα ήθελε να βλάψει ή να περιορίσει τα παραπάνω είδη. Ειδικότερα, ο υποβρύχιος αλιέας από την αρχαιότητα ακόμα, έχει άριστη φιλική – αμοιβαία σχέση με τα παραπάνω είδη και η δυνατότητα παρατήρησης και επέμβασης υποβρυχίως έχει σώσει πολλά από τα παραπάνω είδη από σίγουρο θάνατο (απελευθέρωση από εγκαταλελειμμένα δίχτυα).
Ειδικότερα, η ύπαρξη του ερασιτέχνη αλιέα στο Θρακικό πέλαγος αποτελεί εθνική ανάγκη. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι καθημερινά ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς γίνονται μάρτυρες της αυξανομένης τουρκικής προκλητικότητας και ότι ενδεχόμενη απουσία των ερασιτεχνών αλιέων και των σκαφών τους από το Θρακικό Πέλαγος, το καθιστά έρμαιο των Τουρκικών ορέξεων. Συνημμένα σας υποβάλλεται υπόμνημα, στο οποίο καταδεικνύεται το γεγονός ότι τα Τουρκικά σκάφη μέσης αλιείας που δρουν καθημερινά στα διεθνή ύδατα του Θρακικού Πελάγους ξεπερνούν το 60% του συνολικού στόλου. Τίθεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε προστατευόμενη περιοχή τη στιγμή που είναι ανέφικτος ο έλεγχος στο 60% του αλιευτικού στόλου;
Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως οι ερασιτέχνες αλιείς προσφέρουν ανιδιοτελώς σημαντική βοήθεια στη διατήρηση και προστασία των ειδών της παραγράφου 2.β και απαιτείται να παραμείνουν ενεργοί, συνεχίζοντας να αλιεύουν ερασιτεχνικά εντός των νέων ζωνών Natura 2000, χωρίς νέες απαγορεύσεις και περιορισμούς, για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στην προστασία των παραπάνω ειδών.  Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να συμμετάσχουμε σε οποιοδήποτε διάλογο και δράση που αφορά το παραπάνω ζήτημα».

Το Δίκτυο Natura

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas – SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»
  • τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation – SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

 Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή ομάδα εργασίας των πρώην Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και  Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις του καταλόγου βασίστηκαν στα συμπεράσματα των βιογεωγραφικών σεμιναρίων για τη Μεσογειακή ζώνη και στον χαρακτηρισμό από το BirdLife International Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους.

Κανόνες για την ερασιτεχνική αλιεία

– Η ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία διέπεται από τις
διατάξεις του Π.Δ 373/85 (ΦΕΚ 131/Α/1985), του Καν. (ΕΚ) 1967/2006. Η ερασιτεχνική αθλητική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.

– Στην ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύεται η χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού.

– Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των αλιευμάτων είναι 5 κιλά ανά εικοσιτετράωρο, για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και πάντα σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα ελάχιστα μεγέθη που ισχύουν κάθε φορά.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr