efhmerida1

Καλοκαιρινές ευκαιρίες για εργασία

Το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων ( 84 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ebz.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ, τηλ. Επικοινωνίας: 2552041828. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι θέσεις ανα ειδικότητα

6 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών αντιπυρικής περιόδου και ενός ατόμου, προς κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Βοηθού Νοσηλεύτριας εργαζόμενης στη δομή ¨Κοινωνική Μέριμνα¨ που υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»  και συγκεκριμένα

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδια υπάλληλος Σαμαρά Γαρυφαλλιά  τηλ. 2551350819), έως και 17-7-2017 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου

2. Αντίγραφο ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).

9. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία  λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα η οποία εφόσον υπάρχει θα αποδεικνύεται  με προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, ενώ οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα εναλλακτικά μπορούν  να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης.

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• Χρόνος ανεργίας ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

• Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

• Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο)

• Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

• Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

• Βασικός τίτλος σπουδών (μόνο για την  κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) – οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 20)ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου ΣαμοθράκηςΗ παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος) και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Βίτσας Αθανάσιος.

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη

1 θέση ∆Ε Ηλεκτρολόγων

1 θέση ∆Ε Ηλεκτρολόγων (παράρτημα Φερών)

1 θέση ∆Ε οδηγών φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, ∆ιον. Σολωµού 24 – 68132 απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, Γραφείο Γραµµατείας υπόψη κ. Ευαγγελίας Σουλακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510 29823).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 0 Έντυπα -Διαδικασίες 0 Διαγωνισμών Φορέων 0 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 0 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 0 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 0 Έντυπα -Διαδικασίες 0 Διαγωνισμών Φορέων 0 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών για το κέντρο υγείας Σαμοθράκης

Υπογράφηκε και ανέβηκε στη «Διαύγεια» στις 11 Ιουλίου 2017 η απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ευστράτιου Πλωμαρίτη αναφορικά με την προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών για το κέντρο υγείας Σαμοθράκης.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση δύο θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., με βαθμό Επιμελητή Α, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 13 Ιουλίου μέχρι 1 Αυγούστου 2017.

Η προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A0%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%9F-650?inline=true

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr