Ηλεκτρονική σήμανση θα αποκτήσει το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης προχωρά ο δήμος Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση μεγάλων διοργανώσεων στην πόλη μας.

Όπως είναι γνωστό, το φθινόπωρο του 2015, η Αλεξανδρούπολη απέτυχε να αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία του παγκόσμιου πρωταθλήματος τεχνικής κολύμβησης, παρά το γεγονός ότι είχε επιλεγεί αρχικά. Το πρωτάθλημα, τελικώς, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Αιτία, ήταν η απουσία ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, που φυσικά θεωρούνταν απαραίτητη για την διεξαγωγή των αγώνων.

Τελικώς, με απόφασή του στις 15/7/ 2016, ο δήμαρχος προκηρύσσει το διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 300.000 € (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/8/2016 και ώρα 16:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 05/09/2016.

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Τηλ. 2551350296. Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο