Δύο άτομα προσλαμβάνουν τα ΕΛΤΑ στον Έβρο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό συνολικού αριθμού δύο ατόμων [ενός ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός ατόμου της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ], με 7ωρη ημερήσια απασχόληση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Έβρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, όπως παρακάτω:

Κωδικός θέσης: 500 Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξ/πολης. Ειδικότητα: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης. Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες με 7ωρη απασχόληση. Αριθμός ατόμων: 1.

Κωδικός θέσης: 501 Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχυδρομικό Κατάστημα Ορεστιάδας. Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων. Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες με 7ωρη απασχόληση. Αριθμός ατόμων: 1.

Ηλικία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Απαιτούμενα προσόντα ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Κωδικοί θέσης 500):

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
Απαιτούμενα προσόντα ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (Κωδικοί θέσης 501):

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄(σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα παραπάνω 1 και 2 προσόντα)
Το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθμ. 1 και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική, η οποία να είναι σε ισχύ.
Κριτήριο εντοπιότητας: Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων (κύριο ή επικουρικό), προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του Νομού Έβρου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 13.09.2016 έως και 22.09.2016, ως εξής:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης,
Β. Αλεξάνδρου 42 Τ.Κ. 681 01 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.
Επί του φακέλου πρέπει να αναγράφουν την ένδειξη «Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 50 / 2016, υπόψη κυρίου Θανάση Δεμίρη».

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Β. Αλεξάνδρου 42, Αλεξανδρούπολη, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 25510 82960, κ. Θανάσης Δεμίρης).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στη ΣΟΧ 50/2016 ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην Περιφ/κή Δ/νση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στα Ταχυδρομικά Καταστήματα Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις. στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν. καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “23-08-2016” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη, καθώς επίσης και το ειδικό παράρτημα απόδειξης γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης “22-01-2016”.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του