Αυτές είναι οι διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων των πληγέντων

Σχετικά με τις παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, χορήγηση διευκολύνσεων κ.λ.π. στους πληγέντες από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 που έπληξε την Σαμοθράκη, ο δήμος με επίσημη ανακοίνωσή του ενημερώνει τα εξής:

Στο Δήμο Σαμοθράκης μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 70 αιτήσεις πληγέντων, συνολικά δηλώθηκαν ζημιές σε 36 κατοικίες, 18 επιχειρήσεις και 17 οχήματα.

Ήδη οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου έχουν καταγράψει ζημιές σε οικοσκευές σε 35 κατοικίες, ενώ αρμόδιες επιτροπές καταγραφής ζημιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης έχουν καταγράψει ζημιές σε 18 επιχειρήσεις κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών.

Οι διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων

Σχετικά με τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις είναι ως εξής:
1η Περίπτωση: Κοινωνικά βοηθήματα

α) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών μέχρι 600,00€ (Δ1α/οικ. 7827/1973 (ΦΕΚ 1024/Β) και συμπληρωματική ενίσχυση μέχρι 586,94 € για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ).
Ήδη ο Δήμος Σαμοθράκης έχει υποβάλλει αίτημα για επιχορήγηση ύψους 45.000,00 € προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να ενισχυθούν άμεσα οι πληγέντες με το Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών μέχρι 600,00€ (Δ1α/οικ. 7827/1973 (ΦΕΚ 1024/Β) καθώς και την συμπληρωματική ενίσχυση μέχρι 586,94€ για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ).

β) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους μέχρι 5.869,41 €.
Η διαδικασία και οι προδιαγραφές υπολογισμού ενίσχυσης θα γίνουν από τον Δήμο, σύμφωνα με την Π2/οικ.2673/29-08-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185Β/2001). Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια θα καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και θα αποδοθεί τους δικαιούχους κατόπιν έγκρισης από την Αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Σαμοθράκης οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς
Ενδεικτικά δικαιολογητικά για τις πληγείσες κατοικίες

Μετά την έκδοση απόφασης οριοθέτησης της νήσου Σαμοθράκης ως πληγείσας περιοχής, θα καλεστούν οι πληγέντες που έχουν υποβάλλει αιτήσεις, να προσκομίσουν δικαιολογητικά ανάλογα την περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ενδεικτικά δικαιολογητικά για τις πληγείσες κατοικίες είναι ως εξής:
• Αίτηση του δικαιούχου.
• Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
• Αντίγραφο εντύπου Ε9.
• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
• Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

2η Περίπτωση: Αποζημίωση πληγέντων επιχειρήσεων
Η αποζημίωση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών που αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αρμόδια για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους είναι η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση των επιχειρήσεων

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποζημίωση των επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη:
• Επιτροπή της Περιφέρειας ήδη έχει καταγράψει τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κάθε επιχείρηση.
• Τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών και Εσωτερικών, θα εκδώσουν την Απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, κατόπιν αυτοψίας που ήδη έχει διενεργήσει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΥΠΟΜΕΔΙ.
• Οι καταστάσεις με τα στοιχεία ζημιών και η Υπουργική Απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής υποβάλλονται από την Περιφέρεια στο Υπουργείο Οικονομικών και κοινοποιούνται στο ΥΠΟΜΕΔΙ & τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής.
• Με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ που προσδιορίζει το ποσοστό και το ύψος των κονδυλίων αποζημίωσης των πληγέντων επιχειρήσεων.
• Η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής προβαίνει σε ενέργειες ένταξης και κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων και σε έκδοση της απόφασης καταβολής των αποζημιώσεων.
• Μετά την έκδοση της Απόφασης καταβολής των αποζημιώσεων, ενημερώνονται οι δικαιούχοι για την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει η εκταμίευση της αποζημίωσης.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ενδεικτικά δικαιολογητικά για τις πληγείσες επιχειρήσεις είναι ως εξής:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
3. Δηλώσεις Φ.Π.Α.
4. Απογραφή προηγούμενου έτους
5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης αναζητούνται από τους προμηθευτές
6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599/1986 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης ( άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).
3η Περίπτωση: Στεγαστική Συνδρομή (Δωρεάν Κρατική Αρωγή) για τις περιπτώσεις ζημιών σε κτίρια
Η χορήγηση πιστώσεων διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια θα εξαρτηθεί από τον τρόπο υπολογισμού και τους όρους χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής που θα προβλέπεται στην ΚΥΑ οριοθέτησης και χορήγησης πιστώσεων διευκολύνσεων.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι μετά από τις αυτοψίες που διενήργησαν κλιμάκια της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ενημέρωσαν ότι σε συνολικά 140 κτίρια διαπιστώθηκε ότι τα 68 κτίρια έχουν υποστεί βλάβες από την εισροή υδάτων και φερτών υλικών (12 δημόσια κτίρια σε σύνολο δεκατεσσάρων, 30 κατοικίες, 24 επαγγελματικοί χώροι ενώ 2 κτίρια είναι ακατοίκητα).
Επιτόπου αυτοψίες διενεργήθηκαν και από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Β. Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) όπου διαπιστώθηκαν ζημιές σε 6 δημοτικά κτίρια, 1 Ιερό Ναό, 1 Κέντρο Υγείας, 24 κατοικίες, 25 επαγγελματικούς χώρους, 24 αποθήκες και 5 καυστήρες πετρελαίου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr