Από τις μεγάλες ζημίες στα κέρδη ΕΒΖ: Κέρδη, αλλά με αβέβαιο μέλλον

Kατάφερε να περάσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1/7/2016 ως 30/6/2017. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν και το μέλλον της επιχείρησης κρέμεται ακόμη από μία κλωστή.

Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν προκύπτει ότι στην προαναφερόμενη χρήση, η EBΖ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,78%, ο οποίος ανήλθε σε 176,777 εκατ. ευρώ έναντι 115,71 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Στην ίδια χρήση, τα EBITDA ανήλθαν σε 20,232 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,695 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Συνεχίζοντας στις θετικές πτυχές των οικονομικών καταστάσεων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4,617 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 41,79 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,508 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,748 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016. Τέλος, τα συνολικά καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 3,296 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,040 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στις επιδόσεις των σερβικών θυγατρικών καθώς η μητρική εμφάνισε ζημίες. Ειδικότερα παρά τη μείωση στους μισθούς η EBΖ είχε ζημίες σε επίπεδο μικτών κερδών (3,1 εκατ. ευρώ), ζημίες EBITDA 12,3 εκατ. και ζημίες μετά από φόρους 22,3 εκατ. ευρώ.
Ζημιογόνος, όμως, αναμένεται να είναι και η φετινή χρήση (σ.σ. κλείνει στις 30/6/2018) για την EBΖ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή της στην έκθεση, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2017.

Ο όμιλος έκλεισε την περασμένη χρήση ( 2016-17) με αρνητική καθαρή θέση 78 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 115,3 εκατ. ευρώ.
Οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ανήλθαν την 30/6/2017 σε 165,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν στα 230,47 εκατ. ευρώ.
Αν προστεθεί η αδυναμία ταμειακού προγραμματισμού πέραν του προσεχούς Ιουνίου, είναι απολύτως λογικό που ο ορκωτός εκφράζει αδυναμία διατύπωσης.

Παρά όμως τα θετικά αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χρήσης, όπως παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής, “υπάρχουν μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας”.Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις 30/06/2017, οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας ανέρχονταν σε 165,40 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό 173,15 εκατ. ευρώ και 198,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Στο ίδιο κεφάλαιο, ο ορκωτός λογιστής υπογραμμίζει ότι η αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων και η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου και της εταιρείας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί και εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την πιστώτρια τράπεζα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο