Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σουφλίου και Σαμοθράκης

Τους νέους αντιδημάρχους τους όρισαν με αποφάσεις τους οι δήμαρχοι Σουφλίου Βαγγέλης Πουλιλιός και Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου 2019, οπότε και λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος.

Αντιδήμαρχοι Σουφλίου

Ο δήμαρχος Σουφλίου ορίζει ως αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών τον Κωνσταντίνο Πασχάλη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καθ’ ύλην

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Εσόδων, ΤΑΠ , Εξόδων, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων.
ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
– Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού εντός της δημοτικής ενότητας Σουφλίου
– την τέλεση πολιτικών γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ,
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση των Υπηρεσιών του Δήμου
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
– την έκδοση υπογραφή και θεώρηση όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
● Την ευθύνη και εποπτεία του Πρωτογενή Τομέα
● Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
● Του ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Καθώς και τον ίδιο τον αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

Επίσης, ορίζει τον Χρήστο Καραγιάννη ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Σουφλίου

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Σουφλίου.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σουφλίου.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σουφλίου.
δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σουφλίου.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σουφλίου
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) την εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου
ι) την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης
κ) την εποπτεία, ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Β. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Τεχνικών Έργων και ιδίως:
● την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μονάδων του Δήμου.
● Πολεοδομικών θεμάτων
● Πολιτικής Προστασίας
● Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
● Υπηρεσία Ύδρευσης
● Τον συντονισμό των μηχανημάτων του Δήμου
● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Χρήστου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
● Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχάλης Κωνσταντίνος.

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα ορίζεται ο Νικόλαος Γκουστούδης, με αντιμισθία, και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ορφέα
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ορφέα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ορφέα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ορφέα.
δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή και θεώρηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ορφέα.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ορφέα
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ορφέα
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των αδειών των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν εντός της δημοτικής ενότητας Ορφέα
ι) την εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου
ια) την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης

Β. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γκουστούδη Νικολάου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
● Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκουστούδη Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχάλης Κωνσταντίνος.

Η Σοφία Κουφάκη αναλαμβάνει αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Τυχερού, χωρίς αντιμισθία, έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Τυχερού
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Τυχερού.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Τυχερού.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Τυχερού.
δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή και θεώρηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Τυχερού.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Τυχερού
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Τυχερού
η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των αδειών των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν εντός της δημοτικής ενότητας Τυχερού
ι) Την εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου
ια) Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης
ιβ) Την εποπτεία, ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Β. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Κουφάκη Σοφίας τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
● Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Κουφάκη Σοφίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχάλης Κωνσταντίνος.

Οι αντιδήμαρχοι Σαμοθράκης

Ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας ορίζει πρώτο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/3/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Γαλατούμο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας ιδίως:
Α.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
● τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου,
● την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
● τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
● εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
● Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
● την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,
● την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
● την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
● την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου,
● τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,
● τη λειτουργία των κοιμητηρίων,
● τη λειτουργία των σφαγείων,
● την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων,
● Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού
● εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών
● μηχανολογικού εξοπλισμού,
● την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:
Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας όσον αφορά τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και αφορούν και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,
✓ αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή,
✓ αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).

Γ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).
Επίσης, ο κ. Βίτσας ορίζει δεύτερο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/6/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

Πρόξενο Χρήστο, στον οποίο δεν παρέχει αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ιδίως:
Α.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
✓ Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών, προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,
✓ τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου,
✓ τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές,
✓ την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:
Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα:
✓ την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου,
✓ την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας,
✓ την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
✓ την προώθηση της απασχόλησης,
✓ την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης,

Γ. Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως:
Γ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
✓ το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
✓ των πολιτικών ισότητας των φύλων,
✓ την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων,
✓ την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
✓ την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
✓ το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
✓ την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Δ. Αρμοδιότητες Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
Δ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα:
✓ την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου,
✓ την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
✓ την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες,
✓ την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,
✓ τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,
✓ τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
✓ την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΤ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του