Έξι προσλήψεις στο νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου. προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, με χθεσινή απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σκοπό την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για το έργο της υλοποίησης της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, με τη μέθοδο της αρχαιολογικής επιστασίας και πόρους από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για συνολικά 6 προσλήψεις, στις παρακάτω ειδικότητες:

Προσόντα και προθεσμίες 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 681 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπόψιν κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510.26103).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτέ από σήμερα 05/04/2017 έως και 11/04/2017.

Τα βασικά προσόντα για τους ενδιαφερόμενους, είναι:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του