Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουφλίου

Τους τέσσερις νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουφλίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος. Προέρχονται και οι τέσσερις από την παράταξη της πλειοψηφίας, δηλαδή τη δημοτική αρχή και η θητεία τους ξεκίνησε από χθες, 3/9/2019 και θα λήξει στις 2/9/2020.

Αναλυτικά, πρόκειται για τον Θεόδωρο Τσιαμίτα, ο οποίος αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Δαρούση στη θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα, τον Γιουσούφ  Κοτζά ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα και τον Γεώργιο Δουκαλέτση, που θα υπηρετήσει ως Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διοικητικών Οικονομικών  (Τσιαμίτας)

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σουφλίου

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου υλικών και περιουσιακών στοιχείων

ι) την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης

κ) την εποπτεία , ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

 

α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

– Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– Tην εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών

που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

γ. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως – τα θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού

δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

-Την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας

-Την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής

πολιτικής

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα (Δαρούσης)

α.Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

β.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

γ. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

– Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας ΄Υδρευσης

δ.Την ευθύνη και εποπτεία του Πρωτογενούς Τομέα.

-Την ευθύνη και εποπτεία για την διατήρηση και ανάπτυξη των θεμάτων του Πρωτογενούς Τομέα.

-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

ε. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Του αναθέτει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, την υπογραφή βεβαιώσεων,

Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Τυχερού και Ορφέα (Δουκαλέτσης – Κοτζά)

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εκάστοτε δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ι) την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης

κ) την εποπτεία , ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Κ.Η.

 

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο