Νέο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη του ρόλου του διπλωματούχου μηχανικού στην αγορά εργασίας.

H ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 ( Α 80 ).

Επίσης επιτρέπεται σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./γματος 38/2010 (Α΄78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναγνώρισης.

Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των βλαπτικών αποφάσεων του ΤΕΕ σχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει από την συγκρότησή της και λήγει την 31.12 του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι την 31.3 του επομένου έτους συγκροτείται η νέα Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία της συγκροτηθείσας Επιτροπής λήγει την 31.12.2019.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Π.Ε. Μηχανικό με βαθμό Α΄, και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας. Εάν στο Υπουργείο υπηρετεί υπάλληλος Π.Ε. Μηχανικός με βαθμό Α αντίστοιχης ειδικότητας, τότε ως μέλος της επιτροπής ορίζεται αυτός. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Ειδικώς τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπηρετών στο Υπουργείο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής.

Λουρίκας: «Το νέο Προεδρικό Διάταγμα δίνει τέλος σε αοριστίες του παρελθόντος»

Για το τι σημαίνει το νέο διάταγμα στην πράξη μίλησε στο «Ράδιο Παρατηρητής 94fm» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης κ. Δημήτρης Λουρίκας, ο οποίος ανέλυσε τι ίσχυε έως σήμερα, αλλά και τι αλλάζει για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

«Μέχρι σήμερα πολλές ειδικότητες, και κυρίως οι νεότερες, όπως οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, κλπ,, δεν είχαν καθαρές αρμοδιότητες, ενώ από παλιά, μέρος της πίτας το είχαν οι παλαιές ειδικότητες, κυρίως οι Πολιτικοί Μηχανικοί, οι Αρχιτέκτονες ή οι Τοπογράφοι» εξήγησε ο ίδιος, σημειώνοντας πως
«με το νέο Διάταγμα ορίζεται ότι πλέον το επάγγελμα του μηχανικού μπορούν να το ασκήσουν οι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών ή τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών πανεπιστημίων και όσοι έχουν βέβαια ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο, ενώ η άδεια άσκησης, απομένει αποκλειστικά ειδικότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου» επισήμανε.
Μέσα σε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, ανέφερε ο κ. Λουρίκας, ορίζεται ένα γενικό πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκείται από οποιαδήποτε από τις ειδικότητες του Μηχανικού, όπως η διοίκηση και η διαχείριση των έργων, η ασφάλιση ποιότητας, και διάφορες άλλες μελέτες που πρέπει να κάνει.
Το σημαντικό όμως είναι ότι εξειδικεύει το έργο πλέον κάθε ειδικότητας μηχανικού, καθώς και τα επαγγελματικά του δικαιώματα, δίνοντας ένα τέλος σε αοριστίες του παρελθόντος.

«Έτσι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα, δεν μπορεί κανείς να τους απαγορεύσει να κάνουν για παράδειγμα μια Περιβαλλοντική Μελέτη, και θα πρέπει να τη δεχτεί η αρμόδια υπηρεσία. Το μόνο που απομένει» δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ο κ. Λουρίκας «είναι να υπάρχουν δουλειές για να μπορέσουν όλοι οι μηχανικοί να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα που τους δίνονται μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα».

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο

error: